Från vision till verklighet

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde är initiativet som startade redan 2014, då med arbetsnamnet Kunskapsdriven industri. I samband med att driftprojektet som pågått sedan 2018 avslutas under hösten 2023 passar vi på att göra en kort tillbakablick och summering av projektet som etablerat arenan, samtidigt som vi gläds åt de många fina möjligheter som ligger framför oss när ASSAR utvecklas vidare.

Utgångspunkten för ASSAR Industrial Innovation Arena (nedan även kallad ASSAR) har alltid varit, och kommer att fortsätta vara, att stärka kringliggande tillverknings- och teknikföretags konkurrenskraft, genom att säkerställa och öka tillgången till forskningsresultat med stark industrinytta.

Initiativtagare till arenan – ”den som ger svar”

Vid starten var det Volvo Group Truck Operations, Volvo Cars, Science Park Skövde, Högskolan i Skövde och IDC som drev utvecklingen av initiativet tillsammans. Idag är även Aurobay en av initiativtagarna som naturlig följd av de organisationsförändringar som ägt rum. Det gemensamma utvecklingsprojektet tog fart i början av 2015 då en arbetsgrupp och en styrgrupp tillsattes. De såg stor potential och möjlighet i att etablera en integrerad utvecklingsmiljö i anslutning till Volvo. Namnet ASSAR är en historisk hyllning till initiativtagaren till Volvobolagen, Assar Gabrielsson, men också ett namn som blickar framåt med betydelsen ”den som ger svar”.

Utvecklingsmiljön invigs

Figur 1Initiativtagarna till ASSAR knyter band vid invigningen.

Den 1 juni 2017 invigdes innovationsarenan ASSAR Industrial Innovation Arena som utvecklingsmiljö. Då fanns ännu ingen fysisk miljö utan konceptet invigdes och visionen var tydlig. ASSAR var en viktig satsning i regionen för att nyttja, stärka och komplettera de ingående delarna genom de olika samverkansparterna. Arenan skulle också skapa förutsättningar att omvandla utmaningar som regionens tillverkningsindustri stod inför till möjligheter.

Idéen om ASSAR får starkt stöd

Senare samma år stod det klart att Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund och Skövde Kommun beviljade ett utvecklingsprojektet med samma namn som arenan: ASSAR Industrial Innovation Arena.

Projektet startade 1 januari 2018 och har pågått fram till 2023-10-31, total omslutning är ca 80 miljoner kronor och i projektet har Science Park Skövde, Högskolan i Skövde och IDC samverkat.

– Projektet ASSAR kommer att bidra till ett ökat tillflöde av kunskap och kompetens till Skaraborg. Det kommer i sin tur bidra till att möta industrins behov av hållbara konkurrenskraftiga lösningar inom produktion och produktionsteknik för att kunna stå upp mot den globala konkurrensen, sade Tobias Björck, koordinator för ASSAR Industrial Innovation Arena när projektet beviljats medel i slutet av 2017.

Projektets syfte och upplägg

Utvecklingsprojektet syftade fungera som ett driftprojekt för uppstart och etablering av arenan samt erbjuda utveckling och kompetensutveckling genom riktade insatser till företag i delregionen. Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena består av arbetspaket som tillsammans skapar förutsättningar för att möta de globala trenderna och dess utmaningar identifierade i Smart industri. Inriktningarna kan kortfattat beskrivas som Fysisk/virtuell & Digital miljö, Konsortium & Samarbeten, Event, Nätverk & Kompetensförsörjning, Forskning & Utvecklingsprojekt, Utveckling av arbetssätt & Erbjudanden samt Marknadsföring. Genom dessa arbetsområden skulle ASSAR byggas upp och spela en avgörande roll i att stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikföretagen i Skaraborgsregionen.

Läs mer om projektet

2000 kvadratmeter arena för innovation

Den 2 mars 2018 invigs den fysiska miljön av ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde. Regionen får därmed en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling innovation och utbildning. Ett hundratal deltagare fanns på plats för att för första gången kliva innanför dörrarna i arenan denna dag. Ytan för ASSAR Industrial Innovation Arena är cirka 2000 kvadratmeter och miljön ligger granne med både Balthazar Science Center och Material ConneXion Skövde. ASSAR erbjuder en spännande miljö med demonstratorer från Högskolan i Skövde, ASSAR Labs som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden samt öppna och slutna mötesytor. Här kan du utforska arenan virtuellt.

Fokus i utvecklingsprojektet har varit på olika teknik- och ämnesområden:

  • Automatiserad och digitalt stöttad produktionsutveckling
  • Hållbara produkter och Cirkulär ekonomi
  • Energiomställning och Elektromobilitet
Demonstratorer som visar hur forskning kan tillämpas

Se alla demonstratorer på ASSARs hemsida

I miljön har Högskolan i Skövdes demonstratormiljö byggts upp under projekttiden. En testbädd som ökar möjligheterna för att initiera, driva och visualisera större forskningsprojekt, samt för att kommersialisera och industrialisera forskning. En viktig användning är också att sprida forskningsresultat till små- och medelstora företag för att bidra till utvecklingen av nya konkurrenskraftiga produkter som kan nå marknaden. Testmiljön används för att undersöka olika lösningar och för att upptäcka brister och fallgropar. Här används virtuella modeller och simuleringar för att demonstrera innovationer och testa nya produkter och processer redan på idéstadiet.

Se alla demonstratorer på ASSAR

Moderna tekniker för programmering, säkerhetsfrågetställningar och cobots

De demonstratorer som använder de moderna teknikerna AR (Augmented Reality – Förstärkt verklighet), MR (Mixed Reality – Blandad verklighet) och VR (Virtual Reality – Virtuell verklighet) för att underlätta olika arbetsuppgifter eller för att utbilda har rönt stort intresse under åren. Tekniken återkommer i flera olika delar som visas på ASSAR, med allt ifrån programmering av svetsrobot, till säkerhetsfrågeställningar, där man med hjälp av AR kan visa på farliga områden/ytor.

En annan station som spelat stor roll på ASSAR är den Högskolan i Skövde har tillsammans med företaget HD Wireless. Den visar på olika tekniker, såsom cobot (samarbetsrobot), vision (bildsystem) och pick-by-light kan integreras för att stödja en operatör. ManuWork är en annan demonstrator som har till uppgift att visa forskningsresultat och applicering av forskning kopplat till teknikområdena; Människa i produktion, Automationsutveckling, Produktionsutveckling och Digitalisering.

Virtuellt beslutsrum för den smarta fabriken

Virtuellt beslutsrum på ASSAR

Utöver själva demonstratorerna så har det i anslutning tillkommit ett VDM-rum (Virtual Decision Making) som ses som en sambandscentral för den smarta fabriken fylld av teknologi för kommunikation, visualisering och simulering av den fysiska miljön utanför. Beslutsstödsrummet används för flera syften.

– ASSAR har gett oss som högskola och mig som forskare fantastiska möjligheter att visa upp den senaste forskningen och hur den kan komma till nytta hos företag. Genom ASSAR har vi skapat framgångsrika partnerskap med företag där vi gemensamt, på ASSAR, har utvecklat forskningsresultaten. Tack vare samarbetena har vår forskning kunnat uppnå både en hög industrinytta och en internationell vetenskaplig excellens, och en bekräftelse på detta är att högskolan och ASSAR tidigare i år fick prestigefyllda titeln European Digital Innovation Hub. Säger Anna Syberfeldt, forskningsledare, Högskolan i Skövde.

Kommunikation, varumärke och resultatspridning

Hemsidan www.assarinnovaiton.se är navet i all kommunikation kopplad till arenan. Under åren har varumärket ASSAR långsiktigt byggts upp och genomtänkta kanaler har etablerats genom bland annat riktade nyhetsbrev till prenumeranter, LinkedInkontot och andra digitala kanaler. Nyckelordet är mötesplats och alla de event som ägt rum under åren, både på plats och under pandemin via livestreamade sändningar från scenen i Skövde har varit viktiga kommunikationskanaler för varumärket. Många av de teknik- och tillverkningsföretag som gjort inspirationsbesök och deltagit i seminarier på ASSAR berättar att de fått inspiration och direkt kunskap om ny teknik kopplat till utveckling av deras verksamhet.

Se mer på ASSARs hemsida

Imagefilm om ASSAR:

Storys att känna igen sig i

En annat viktigt beslut för att nå ut med ASSARS budskap och erbjudande har varit att basera kommunikation och resultatspridning på storytelling och fokusera på att sprida goda exempel och resultat. Längs med projektets gång har även bildmaterial och filmproduktioner producerats tillsammans med företag som är aktiva i arenan och olika insatser, för bibehålla autenticitet.

Några av alla storys som publicerats genom åren:

Event, nätverk och samverkan

ASSAR har sedan starten varit en viktig mötesplats och källa till utveckling. Scenen i ASSAR Industrial Innovation Arena har gästats av många spännande och betydelsefulla talare genom åren. Totalt har cirka 250 event arrangerats i lokalen, och under pandemiåren livestreamades sändningar från scenen ut till deltagare över hela Sverige. Lärdomar därifrån blev så kallade hybridevent som finns kvar som möjlig lösning när behovet finns. Eventen har varierat i storlek, inriktning och innehåll och några exempel på konceptualiserade erbjudanden är; Öppen Fredag, Forskarfredag, Industrifrukost, ASSAR Roadshow, Hackatons, Tekniksnack, Nätverksträffar, Energidagen, Finansieringsdagen och även Produktionstekniska dagen som årligen hålls i Skövde. Högskolan i Skövde har även hållit i många event som kopplar an till den forskning och arbete som sker där. Dels disputationer och examensutställningar, dels seminarier om demonstratorerna på plats, samt resultat från olika forskningsprojekt. En viktig kanal för att nå ut med aktuell forskning till tillverkande industri och teknikföretag.

Se aktuella event på ASSAR

Nätverken fyller sin viktiga funktion genom att stödja den övergripande målsättningen att öka antal SME i projekt och samverkan med stora företag. I alla nätverk finns både SME, stora företag och akademi representerade. Se alla nätverk inom ASSAR här.

Film om nätverk:

Mer om ASSARs nätverk

Utvecklingsaktiviteter hos små och medelstora företag

De behov som projektparterna samlat in från industri- och teknikföretag i sina respektive verksamheter har till stor del handlat om produktion, produktutveckling, affärsutveckling och implementering av ny teknik. De har mynnat ut i aktiviteter kring exempelvis; hjälp med nya produktionsupplägg och produktionsflöden, materialval eller teknikval vid produktutveckling, hjälp med olika former av kompetenshöjning eller vid ansökan om finansiering exempelvis hållbarhetscheckar.

Genom ASSAR-projektet har även vidareförmedlingar till andra projekt som Industriell Dynamik ägt rum. Ett flertal små och medelstora företag har under projektet även tagit hjälp av studenter som utfört exjobb i verksamheten och varit delaktiga i forskningsansökningar framför allt inom området Virtual Machining.

– ASSAR har bidragit till att inspirera företag att våga testa ny teknik och att också våga exponera interna utmaningar och hinder. Något som blivit tydligare och tydligare under åren har varit värdet av arenan i termer av att stötta bolagen kring att konkretisera och artikulera sina långsiktiga behov. Detta har blivit särskilt tydligt inom ramen för den kompetensutmaning många företag står inför, när det gäller nya tekniker och hållbarhetsfrågeställningar, Mattias Strand, delprojektledare, Högskolan i Skövde.

Teknik och industri i samverkan

Under 2022 startade Science Park Skövde upp två noder i Skaraborg, en i Lidköping och en Falköping.  Noderna har möjliggjort stöttning av fler små och medelstora företag, som inte tar sig till Skövde lika lätt för samverkan. En annan målsättning med detta är kroka arm med näringslivskontakterna i kommunerna för att samverka och därigenom knyta an fler företag. Under det första året med noderna har fler event och aktiviteter kunnat komma närmare dessa orters företag genom att anordna event på plats eller streama från ASSAR till konferensdel hos noderna.

Ett behov av interaktion mellan teknikföretag och tillverkande företag identifierades även genom konceptet Tekniksnack. Med Tekniksnack skapar vi en plats där vi lyfter projekt och samarbeten från närområdet, av och med lokala aktörer, i syfte att hitta samarbeten och synergier mellan industri- och techbolag.

– Medverkan i projektet har varit mycket givande för Science Park Skövde och teknikbolagen i Parken. En värdefull erfarenheten har varit utveckling av samverkansformer och kunskapsutbyte mellan de olika aktörerna. Framför allt har en arena för utveckling av framtida spännande samarbeten och innovationer skapats, säger Malin Lundberg, delprojektledare, Science Park Skövde.

Värdeskapande och bestående samarbeten

Under projektperioden 2018-2023 har en lång rad aktiviteter och besök lett till många värdeskapande och bestående samarbeten. Från offentlig sektor har kommuner och näringslivsråd från kommuner i regionen varit på besök i syfte att sprida kunskap och kompetens om vilken stöttning företagen kan få. Andra samarbeten har knutits med högskolor och universitet som exempelvis Högskolan i Borås, Chalmers och Jönköpings University. Arenan har även haft samverkansbesök i syfte att utforska miljön och möjliga samarbeten med andra IUC-bolag och Science Parks i Sverige. ASSAR har varit intressant att titta på för många parter som funderar på att vidareutveckla eller starta upp motsvarande mötesplatser på andra ställen i landet. Under åren har även stora event i samverkan ägt rum i arenan, exempelvis EIT Manufacturing Leading Lights och SIO Grafens vårmöte.

Kompetensförstärkande med livslångt lärande i fokus
Projektet och Högskolan i Skövdes arbete med demonstratorer har även resulterat i etableringen av kompetensinventerande strukturer på annat håll. Ett sådan exempel är projektet WISER, ett projekt för livslångt lärande finansierat av KK-stiftelsen. Det syftar till att höja kompetensen hos yrkesverksamma i industrin genom kortare kurser inom specifika områden. Läs mer om WISER. Även IDC och Science Park Skövde erbjuder kompetensförstärkande insatser inom ramen för ASSAR, då främst i form av föreläsningar, workshops och kortare utbildningar.

Läs mer om WISER

Projektets aktiviteter, mål och resultat

Några av del nyckeltal som ringats in i samband med projektavslutet är:

  • Arenan har haft ca 20 500 besökare under åren 2018-2023
  • Inom ramen för projektet har 250 seminarier och event arrangerats
  • Dessa har besökts av ca 4 000 personer
  • Totalt har 188 små och medelstora företag tagit del av olika utvecklingsinsatser

– ASSAR har verkligen blivit en mötesplats för Skaraborgs tillverkningsindustri och teknikföretag, men framförallt för människorna som jobbar i dessa branscher. I insatser och aktiviteter med vår målgrupp har utveckling, nätverkande och innovation varit viktiga nyckelord och de har stärkt målgruppen så väl som oss aktörer. Nu ska vi förvalta det som byggts upp och fortsätta få fler företag och personer aktiva i arenan för att utveckla en än mer konkurrenskraftig industri, säger Anna Bruce, projektledare, IDC West Sweden.

– Det här projektet har varit oerhört betydelsefullt när det kommer till uppbyggnaden av den fantastiska innovationsarena vi har här i Skövde idag. Jag vill i samband med att projektet avslutas uttrycka min tacksamhet till alla projektets medarbetare som genom åren bidragit till att ASSAR är just det ”Center of Excellence” som vi hade som målbild. Jag ser också fram emot de kommande årens utveckling av ASSAR i den nya verksamhetsformen där vi har en stabil grund att stå på utifrån det arbete som gjorts i projektet, säger Leif Pehrson, VD, IDC West Sweden AB.

Härifrån och framåt i ASSAR
Med start 1 september 2023 övergår ASSAR i kontinuerlig och grundläggande drift som möjliggörs genom finansiering från Västra Götalandsregionen, Skövde Kommun och IDC. Denna basverksamhet innefattar verksamhetsledning och underhåll av inventarier.

Driften leds av IDC West Sweden i samverkan med Science Park Skövde med en styrgrupp bestående av representanter från innovationssystemet och industrin. Visionen för ASSAR är att etableras som en internationell nod för innovation och utveckling av produktionsprocesser som möter utmaningar med en hållbar omställning. Fortsatt utveckling av arenan kommer att ske i olika utvecklingsprojekt framgent och ASSAR kommer att stärkas ytterligare i att vara noden för samverkan och ett ”Center of Excellence” inom produktionsutveckling. Följ utvecklingen på www.asssarinnovation.se.

Läs mer om den nya verksamhetsledningen på ASSAR Industrial Innovation Arena

Om du vill veta mer

Hör av dig till Anna om du vill veta mer om utvecklingsprojektet ASSAR Industrial Innovation Arena.

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

0500-50 25 29

Anna Bruce

Industriutvecklare innovation | Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 29

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min