AVSLUTAT PROJEKT

Hållbar Industriell Utveckling

Projektet var en satsning för att skapa ökad konkurrenskraft hos våra delägarföretag genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. I begreppet hållbarhet ryms tre dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk.

Projektets syfte och mål – hållbarhet och ansvarstagande

Det övergripande målet med projektet var att ge den tillverkande industrin förutsättningar och stöd för omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. Projektets syfte var att bidra till att den tillverkande industrin kan öka sin konkurrenskraft, sin marknadsattraktivitet och sitt ansvarstagande för framtiden genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. Marknadsattraktivitet innefattar en attraktivitet både avseende kunder och framtidens medarbetare.

TIllverkningsmiljö Mann Teknik

Beskrivning av projektet – hjälp till självhjälp

I fråga om långsiktiga effekter är arbetssättet allra viktigast, nämligen att ge ”hjälp till självhjälp”. Genom en lärande organisation lyfts nivån internt i företagen för att bestå och vidareutvecklas efter insatsen. Det ger mer konkurrenskraftiga och lönsamma företag som via projektet fått ett systematiskt och strategiskt arbetssätt gällande hållbar utveckling av sin verksamhet och produktion.

Strategiskt samarbete med högskolor

Ytterligare ett naturligt och strategiskt samarbete mellan högskola och näringsliv gavs via utbildningarna och de gemensamma projekten/insatserna. Företagens medarbetare ökade inte bara sin kompetens via utbildningarna utan också sitt nätverk. Högskolan är en naturlig samarbetspartner till näringslivet avseende kompetensutvecklingsfrågor och ger möjlighet till ett livslångt lärande.

Målgrupp och samverkanspartners

Målgrupp för projektet var små och medelstora tillverkande industriföretag i Västra Götalandsregionen. Samverkanspartners var bland andra:

Finansiärer

IDC West Sweden AB genomförde projektet Hållbar Industriell Utveckling mellan 2016 och 2018. Finansiärer var Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.