Våra samverkanspartners

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vi samarbetar med en rad olika aktörer både i och utanför Skaraborgsregionen för att kunna utvecklas och erbjuda våra delägarföretag det absolut bästa stödet. 

Vi samverkar med flera aktörer för att tillsammans stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industri. Är ditt företag på idéstadiet eller behöver du hjälp att utveckla ditt företag till nästa nivå? Söker du möjlighet till etablering i trakten? Oavsett vad dina behov är finns det olika aktörer som kan stötta ditt företags utveckling. Kontakta oss på IDC så guidar vi dig rätt. 

ALMI Väst

Almi_Logo_farg 01_RGB

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. De erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. De har 40 kontor över hela landet.

Gå till Almi Västs hemsida

Balthazar Science Center

baltazar logotyp

Till grund för Balthazar ligger uppdraget att stimulera intresse för naturvetenskap och teknik hos både barn och vuxna. Balthazar ska vara en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, interagera och reflektera över olika naturvetenskapliga fenomen, tekniska innovationer och aktuella samhällsfrågor. De ska vara ett stöd till pedagogiska verksamheter och bidra till att fler ungdomar söker till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning.

Gå till Balthazar Science Centers hemsida

Big Science Sweden

Sverige är en växande innovations- och forskningsnation med ESS och MAX IV i söder, Onsala rymdobservatorium i Göteborg, med EISCAT utanför Kiruna i norr och en rad universitet och institut med framstående forskning däremellan. Big Science Sweden hjälper svenska företag att bli leverantörer till forskningsanläggningarna, bland annat genom att öppna dörrar och knyta ihop företagen med rätt personer på anläggningarna. Ett av målen är att öka svensk industriretur på de forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar. Big Science Sweden och IDC arbetar från varsitt håll med att stärka tillväxt, teknikutveckling och konkurrenskraft i svensk industri genom kompetenshöjning, kontakter och ökad samverkan. IUC Sverige är representerade i det konsortium som står bakom Big Science Sweden.

Gå till Big Science Swedens hemsida

Business Region Skaraborg

Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Deras uppdrag är att driva Skaraborgs investeringsfrämjande arbete. De är en del av Sveriges nationella investeringsfrämjande, som en regional partner till Business Sweden och samarbetar tillsammans och för Skaraborgs 15 kommuner.

Gå till Business Region Skaraborgs hemsida

Business Region Göteborg

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. De ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Det gör de genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för den som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen. Vi samverkar med Business Region Skaraborg bland annat genom projektet Framrutan.

Gå till Business Region Göteborgs hemsida

Connect Sverige Region Väst

connect_logo_hemsida

Connect är ett privat initiativ utan vinstintresse och är ett unikt forum för tillväxtskapande. De matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet och hjälper företag att växa. Verksamheten bygger på frivilliga insatser från näringsliv, universitet och andra organisationer som bidrar med kompetens, erfarenheter och värdefulla kontakter. Deras samlade insatser skall leda till att fler små och medelstora företag blir framgångsrika och växer snabbare och effektivare.

Gå till Connect Västs hemsida

Drivhuset Skaraborg

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar de framtidens företag och fler entreprenöriella individer. Fokus ligger på entreprenören, inte på idén, för idéer bedömer de aldrig. Drivhuset arbetar högskolenära över hela landet.

Gå till Drivhusets hemsida

EIT Manufacturing

EIT Manufacturing verkar för innovation inom tilllverkningsindustrin i Europa, deras verksamhet finansieras av EU och partners inom industrin. Deras mål är att stärka aktörerna inom den europeiska tillverkningsindustrin och bidra till ett levande innovationsekosystem för tillverkningssektorn. IDC gick med som partner i EIT Manufacturing i december 2020.

Gå till EIT Manufacturings hemsida

EDCS

Equality Development Center West Sweden (EDCS) är en resurs i det pågående arbetet för jämställdhet och mångfald inom organisationer, företag och kommuner och i regionens utvecklingsprocess. Målet är att bidra till en utveckling som gör det attraktivt för kvinnor och män, och de som väljer att definiera sig på annat sätt, att leva och verka i Skaraborg. Det gör de dels genom att skapa kunskap kring kvinnors och mäns villkor och behov och dels genom att synliggöra de nya möjligheter som skapas av ett systematiskt jämställdhetsarbete. EDCS tror på att alla mår bättre av ett inkluderande samhälle.

Gå till EDCSs hemsida

Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde är en av de mest specialiserade högskolorna i Sverige. De bedriver forskning inom fem specialiseringar: Informationsteknologi, Systembiologi, Virtual Engineering, Hälsa och lärande samt Framtidens företagande. Genom att koncentrera sin kraft erbjuder de partners inom arbetslivet, akademi och samhälle i stort en specialiserad, konkurrenskraftig forskning och mycket kompetenta forskare. Högskolan i Skövde är en attraktiv partner för samarbete med världsföretag. De är till exempel en av Volvo:s fem Preferred Research Partner i världen och har samarbetsprojekt med Astra Zeneca och Microsoft. Vi samverkar med Högskolan i Skövde bland annat genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena och med de Lean-kurser vi koordinerar för den tillverkande industrin.

Gå till Högskolan i Skövdes hemsida

INNOVATUM

Innovatum är ett av norra Europas starkaste utvecklingscentrum. De jobbar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, och väcka ungas nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Det är en plats för människor med smarta idéer, där innovation och hållbara lösningar alltid är i fokus.

Gå till Innovatums hemsida

IUC Sverige

IUC är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Med 21 regionala bolag är de den företagsnärmaste aktören mot industriella små och medelstora företag (SME). IUC Sverige ägs av 12 regionala självständiga IUC-bolag varav IDC West Sweden AB är ett. Huvudinriktningen är att genomföra utvecklingsprojekt tillsammans med framför allt små och medelstora företag. Läs mer om IUC Sverige här.

Gå till IUC Sveriges hemsida

Science Park Borås

Science Park Borås är en samverkansarena för innovation och näringslivsutveckling i Textile Fashion Center. Utifrån industrins, forskningens och människans villkor ska Science Park Borås bidra till att skapa hållbara lösningar på samhällsutmaningar och verkställa den långsiktiga visionen om det goda livet och en klimatneutral region i Sjuhärad och Västsverige. Vi samverkar med Science Park Borås genom projektet Circular Hub.

Gå till Science Park Borås hemsida

Science Park Skövde

Science Park Skövde AB har ett tydligt uppdrag: Att bidra till förnyelse i näringslivet. Det gör de genom att via Science Park Skövde på olika sätt stimulera företagsamhet i kunskapsekonomin. De vill skapa en mötesplats för människor, företag och verksamheter med fokus på utveckling, innovation och digitalisering. Och erbjuder utvecklingsmöjligheter till såväl nya entreprenörer som etablerade företag. Vi samverkar med Science Park Skövde bland annat genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena och genom att vi har vårt kontor i miljön i Skövde.

Gå till Science Park Skövdes hemsida

Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbunds utgör plattformen för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

  • Tillväxt och utveckling
  • Verksamhetsstöd och intressebevakning
  • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

Gå till Skaraborgs Kommunalförbunds hemsida

Livet i Skaraborg

Livet i Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner och finansernas av Västra Götalandsregionen, Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund

Läs mer om Livet i Skaraborg

Teknikcollege Skaraborg

Riksföreningen Teknikcollege Sverige är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare och syftar till att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom Teknikcollege kan du som företagare få direktkontakt med morgondagens medarbetare redan idag. Du har också möjlighet att påverka innehållet i utbildningar som är viktiga för er verksamhet.

IDC West Sweden och Teknikcollege har tät samverkan kring industriföretagens kompetensförsörjning och ungdomars studie- och yrkesval. Att öka företagens engagemang och inspirera elever i Skaraborg att söka tekniskt inriktade utbildningar är viktiga frågor. Vår samverkan innebär bland annat att Susanne Yngve, industriutvecklare på IDC, är ordförande i Teknikcollege Skaraborg.

Gå till Teknikcolleges hemsida