Nästa generationens laborationsmiljö (NGL) inom kraftelektronik och nya elmotorkoncept

Projektet syftar till att i samverkan utveckla produktionsprocesser i ASSAR Labs för de prioriterade teknikområden i en elektrisk drivlina där stora behov har identifierats.

Projektet är en vidareutveckling av produktionen av elektriska drivsystem som ska förstärka miljön ASSAR Labs med ny utrustning – lämpad för utvecklingen i förkommersiella faser av tillverkning av kraftelektronik och nya elmotorkoncept (drivlinekoncept). Det handlar om en utveckling av teknologier och kunnande som det finns tillgång till i mycket liten skala idag, även nationellt. Tidigare satsningar inom ASSAR Labs har påbörjat uppbyggnaden av kunnande och industriell produktionsutveckling för området.

Projektets syfte och mål – bygga kunskap inom prioriterade produktionsprocesser

Syftet är att utveckla produktionsprocesser i ASSAR Labs, att genom samverkan bygga kunskap om produktionsprocesser för prioriterade teknikområden. Kunskap som parter sedan kan tillföra och vidareutveckla i sina verksamheter. Vidareutveckling sker även via framtida forskningsarbete.

Fyra prioriterade teknikområden

Det finns ett industriellt åtagande genom att alla deltagande projektparter är överens om behovet. Projektet bedrivs i tre år och har inriktning forskning och innovation. Genom samverkan utvecklas produktionsprocesser för de fyra prioriterade teknikområden i en elektrisk drivlina där stora behov har identifierats:

  1. Kraftelektronik, tillverkning och testning, inklusive kopplat till batterisystem.
  2. Lasersvetsning, svetsning av kraftelektronik och batteri.
  3. Säkring av produktionsresultat.
  4. Nästa generations e-motorer.
Aktiviteter i projektet inom flera delar av värdekedjan

Projektet innebär att ASSAR Labs breddar sitt verksamhetsområde till att omfatta fler delar av värdekedjan och produktionen av elektriska drivsystem, vilket på sikt ger förutsättningar för att ställa om och behålla arbetstillfällen i samband med det teknikskifte som eldrift innebär.

För att möta behoven av kunskapsuppbyggnad för teknikområdena har projektet formats utifrån fyra arbetspaket som i stort innefattar:

  • Prioritera och specificera utrustningsbehov, även att upphandla dessa.
  • Bygga rätt kunskap för att kunna hantera utrustningarna, att hitta kunskapsfronten.
  • Utveckling och innovation genomförs med riktiga testobjekt från företagsparter, reella utmaningar ska lösas.
  • Parallella forskningsarbeten ansöks och initieras, forskning och innovation fortsätter sedan efter projektavslut.
Fossilfri framtid och hållbara transporter

Projektet har en direkt inverkan på fokusområdet ”Hållbara transporter”, särskilt på satsningen ”Accelererad omställning till fossilfria fordon”, genom att stärka regionens engagemang för denna nya typ av produktion. Kunskapsuppbyggnad sker inom prioriterade teknikområden för att skapa en förmåga för produktionsprocessutveckling genom innovativa utrustningar och kompetens, vilket inte bara gynnar projektets parter utan också möjliggör spridning och kunskapsdelning till fler, inklusive de som för närvarande står utanför arbetsmarknaden.

På lång sikt är målet att främja verksamhetsutveckling och utökningar, vilket även skapar möjligheter för framtida behov av arbetskraft. Genom detta arbete kommer projektet att kopplas samman med fordonsindustrin och stärka ASSAR Industrial Innovation arenas position som en viktig nod för framtidens teknologi. Projektet etablerar ett nationellt center för forskning och utveckling inom produktionsprocesser för elektriska drivlinor. Med ett starkt fokus på elektrifiering och innovativa kraftelektroniklösningar är målet att forma framtidens fordonsindustri och bidra till en hållbar och fossilfri framtid.

Brett samarbete viktigt

Arbetet med nästa generationens laboratoriemiljö sker genom ett väl utvecklat samarbete mellan innovationsarenan ASSAR, lokal industri och företagsnätverk samt akademi. ASSAR är en viktig del för uppbyggnad av ny underleverantörsstruktur.

Genom samarbete med både industriella aktörer och akademiska institutioner skapas en dynamisk miljö för kunskapsutbyte och teknologiska framsteg. Det påskyndar övergången till elektriska drivlinor stärker även Sveriges ställning som en ledande aktör inom hållbar transportteknik internationellt. Med engagemang för elektrifiering och framtida elmotorer tas ett betydande steg mot en mer hållbar fordonsindustri. Tillsammans driver detta projekt framtidens transformation och skapar en grönare och renare mobilitet för kommande generationer.

Målgrupp och samverkan

Företag inom regionen som har behov av specifik kunskap och utrustning för kraftelektronik, inklusive batterisystem, samt verifiering av produktionsresultat är målgrupp i projektet. I första hand riktar sig projektet till de parter som ingår i konsortiet, vilket inkluderar både industriella aktörer och akademiska institutioner.

En bredare målgrupp finns även i alla tillverkande företag i regionen, oavsett storlek. Projektet erbjuder tillgänglighet till utrustningar och kunskap som kommer att placeras i den öppna miljön i ASSAR Labs. Detta gör det möjligt för små och medelstora företag att ta del av teknik, metoder, verktyg och kunskap som utvecklas i labbmiljön för egen vidareutveckling.

Finansiärer

Projektet Nästa generationens laborationsmiljö (NGL) inom kraftelektronik och nya elmotorkoncept finansieras av Västra Götalandsregionen samt medfinansiärer i arbetstimmar genom AB Volvo Penta, Powertrain Engeneering Sweden AB (Aurobay), Volvo Lastvagnar AB och Volvo Cars.

ASSAR Industrial Innovation Arena och ASSAR Labs

Initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation samt AB Volvo. Finansiärer för driften av arenan ASSAR har varit Skövde kommun, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund samt Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer om ASSAR Labs här


Om fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen #fordonsindustrins transformation.

Om du vill veta mer om projektet

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om projektet.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

NYHETER OM PROJEKTET NÄSTA GENERATIONENS LABORATIONSMILJÖ

Projekt

Västra Götalandsregionen satsar stort på ASSAR Labs i Skaraborg

Miljö- och regionutvecklingsnämnden vid Västra Götalandsregionen har beslutat om 8 miljoner kronor till Nästa generationens laboratoriemiljö (NGL) inom kraftelektronik och…

9 juni, 2023 — Lästid 4 min