Övriga tjänster

Majoriteten av de utvecklingsprojekt vi driver riktar sig till små och medelstora tillverkande industriföretag (SMF eller oftare använt SME och finansieras med olika typer av projektmedel som vi söker från våra finansiärer.

 Alla våra tjänster finns kommersiellt tillgängliga för de företag som inte uppfyller kriterierna för att ingå i våra offentligt finansierade projekt. Vissa tjänster ingår också i vårt erbjudande till delägare. Kontakta oss för offert och mer information om tjänsterna nedan.

 

Löpande coachning av industriutvecklare

Vi erbjuder hjälp och stöttning genom coachning av en av våra erfarna industriutvecklare. Katalyserande samtal som vi kallar det, är en kraftfull coachningsmetod som stärker individen och bygger på frågor för att finna fungerande lösningar i den egna verksamheten. Vi kallar det ofta för ”coachning längs med vägen” i företags utvecklingsresa. De katalyserande samtalen stärker ledaren och bidrar till att hitta den bästa lösningen, det svar som företag många gånger känner bäst själva, men som vi medvetandegör med katalyserande samtal. Vi har en rad olika verktyg att använda för olika ändamål och de skräddarsys efter situation och uppdrag.

Behovsinventering

Ett företags potential klarnar i vårt första möte när vi gör en behovsinventering. Det är behoven som styr vårt arbete och ger utvecklingsresan sin riktning. Som ett resultat av behovsinventeringen tar vi fram en företagsplan tillsammans med företaget där vi identifierar vilka steg som behöver tas och prioriterar i vilken ordning vi går vidare i handling.

Företagsanalys

Den övergripande företagsanalysen har vi under många år utvecklat att vara särskilt anpassad för den tillverkande industrin. Den ger en bra nulägesbild över ett företags situation och nuläge. Utifrån resultatet tar vi ut riktning och vision genom att identifiera de områden där störst potential finns. Företaget får en omfattande rapport levererad och presenterad för sig med värdefulla analyser, råd och en prioriterad åtgärdsplan på kort, medellång och lång sikt. Företagsanalysen omfattar områdena:

 • Ekonomi & Lönsamhet
 • Marknad & Omvärldskunskap
 • Produktutveckling
 • Produktion
 • Målbild & Utmaningar
 • Attraktiv arbetsplats /- givare
 • Organisation & Ledning
 • Hållbarhet – Sociala perspektivet
 • Digitalisering/Automation
 • Energi
 • Hållbarhet – Miljöperspektivet

Förbättringsarbete inom våra fokusområden

Förbättringsarbeten karaktäriseras av att de leder till en större förändring, en transformation. De kan ske inom en rad olika områden. Vi erbjuder fördjupningsanalyser och förbättringsarbeten, framför allt inom våra fokusområden resurseffektiv produktion, cirkularitet och energiomställning, men vi erbjuder även förbättringsarbeten inom andra områden som exempelvis digitalisering, förändringledning, hållbarhet och strategisk kompetensförsörjning. Förbättringsarbete kan också innebära flera små, ständiga förbättringar som sammantaget leder till förflyttningar och kliv i sin utveckling.  

Om du vill veta mer

Hör av dig till Arne om du vill veta mer och få en offert.

Chef för Företagsutveckling

0500-50 25 20

Arne Holmberg

Chef för Företagsutveckling

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 20