Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan industri och akademi som byggt förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige.

Även om projektet Nästa Generations Drivlineproduktion nu nått sitt slut så stannar arbetet inte av. Omställningen till nästa generationens drivlineproduktion ses om en kontinuerlig utveckling framåt.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. Utveckling av både arbetssätt och tillverkningstekniker är kritiska framgångsfaktorer.

Resultatet av många års målinriktad samverkan

Arbetet startade redan 2016 och tog ansats i konstaterandet ”Vi behöver agera för att skapa möjligheter så att produktionen av nya drivlinor kan läggas i Sverige”. Det blev startskottet för Nästa Generations Drivlineproduktion UDI steg 1 som startade i maj 2017. Några år senare, 2020 startade det tredje steget av Nästa Generations Drivlineproduktion, projektet som omnämns i denna nyhet.

I steg 3 har samverkan varit central och fler partners har knutits till konsortiet. Tillsammans med utveckling av gemensamma arbetssätt och labbutveckling var det grundbultarna i projektets struktur. Sammantaget ger delarna förmåga till serieproduktion av elektriska drivlinor.

Slutkonferensen hölls i maj 2023

Slutkonferensen för projektet hölls i maj 2023, den kan du läsa mer om här: Nästa Generations Drivlineproduktion – Now and Then | IDC | Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin (idcab.se) Eller se filmen från dagen:

Imponerande projektparter och resultat

Parternas engagemang har kort sagt varit imponerande. Tillsammans har de investerat tid motsvarande 76 miljoner kronor i projektet. De samverkande parterna är AFRY, Automotive Components Floby, Dahrén Sweden, Högskolan i Skövde, Koenigsegg Automotive, Leax Group, Lunds tekniska högskola, Precomp Solutions, Aurobay, RISE, Science Park Skövde, Surahammars Bruks, Tekniska Högskolan i Jönköping, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Penta, Volvo Personvagnar och Xylem Water Solutions Manufacturing.

I analysen av projektets resultat och effekter kan även konstateras att både arbetstillfällen som tillkommit eller bibehållits och investeringar i verksamheter uppgår bägge till fyrsiffriga tal, detta exklusive tillkommande battericellsfabriker och de satsningar som kommit tillsammans med dem. Resultat som verkligen spelar roll för vår region och utveckling och ger kraft åt fortsatt stark samverkan.

Nätverk, ASSAR Labs och investeringar

Att etablera nätverk, bygga ut ASSAR Labs, testa och införa resultaten i större skala och i verkligheten är några av aktiviteterna som ägt rum i projektet. Det innebär förberedelser för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige och demonstration av detta. Inom samarbetet kopplat till ASSAR Industrial Innovation Arena byggs ett ”Center of Excellence” för produktionsutvecklingsprocesser.

Företagsbesök och relationer – framgångsfaktorer

Projektledare, Lars Tööj, IDC West Sweden berättar:

– Basen i projektets utveckling är samverkan. Tillsammans inom konsortiet satte vi vår vision ganska omgående; ”Bidra till en hållbar framtid genom att vara världsledande för produktion av framtidens drivlinor genom resurseffektiva, omställningsbara, hållbara och cirkulärt anpassade produktionssystem i Sverige genom samarbete”.

Projektet har präglats av relationsbyggande där de löpande företagsbesöken hos projektparterna spelat stor roll. De har givit utrymme för lärande och erfarenhetsutbyte och under projekttiden har ett starkt konsortium byggts upp kopplat till Nästa Generations drivlineproduktion. Projekttiden är slut men samverkan kommer att fortsätta. Via nätverkets LinkedInsida kan du följa fortsatt samverkan och utveckling: Nästa generations drivlineproduktion: Översikt | LinkedIn

Kompetensutveckling och spinoffs

Efter projektets slut kan konstateras flera ”spinoffs” och kopplade satsningar för kompetensutveckling, exempelvis dessa med ett summerat värde som väl överstiger hundra miljoner kronor.

 • REFUSE, ett projekt för resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem och en direkt spinoff av Nästa Generations Drivlineproduktion.
  Projektägare: Jönköpings Tekniska Högskola.
 • Kompetensnavet Skaraborg, är ett projekt i Skaraborg som skapats för att fortsätta stödja och samordna insatser för kompetensomställning industrin i omställningen.
  Projektägare: Skaraborgs Kommunalförbund.
 • Innovationsboost, syftar till innovation för hållbar omställning hos tillverkande industri (SME), dess värdekedja med teknikföretag och stora företag. Framtida produkter ska utformas för att möta marknadens och samhällets behov och tekniska och digitala framsteg kommer att nyttjas för att skapa minskad användning av resurser.
  Projektägare: IDC West Sweden.
 • NGL (Nästa generationens laborationsmiljö), Projektet syftar till att i samverkan utveckla produktionsprocesser i ASSAR Labs för de prioriterade teknikområden i en elektrisk drivlina där stora behov har identifierats.
  Projektägare: IDC West Sweden.
 • ReactEU Energilagring & Kraftelektronik, Sprider förståelse för och kunskap om kommande teknikskifte till miljövänliga drivlinor inom fordonsindustrin.
  Projektägare: IDC West Sweden (avslutat).
 • MEEM, undersökning konsekvenser av produktionsmetoder.
 • QWELD, Kvalitetssäkring av laser och ultraljudssvetsar.
  Projektägare: Högskolan i Skövde.
 • LASERBATMAN, Studerar och optimerar sammanfogningsprocesser för olika stadier av batteritillverkning, från battericeller till batteripaket.
  Projektägare: Högskolan i Skövde.
 • Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor, vidareutvecklar ett produktionstekniskt laboratorium i ASSAR Industrial Innovation Arena.
  Projektägare: IDC West Sweden.

Dessutom har utbildningar skapats av de akademiska parterna i projektet. Premium är en samling utbildningar som skapats av Jönköpings Tekniska Högskola och Wiser har skapats av Högskolan i Skövde, utbildningarna har använts inom projektet och kommer att fortsätta erbjudas efter projektets slut.

Här kan du läsa mer om WISER

Betydande beslut under projekttiden

Under projektets gång har flera positiva beslut kommit från industriparterna i konsortiet. Alla företagsparter som har deltagit har påverkats i den pågående omställningen, några exempel:

 • AB Volvo planlägger en battericellfabrik i Mariestad och utökad verksamhet i Skövde.
 • AC Floby tillförs verksamhet av Volvo Cars, e-motortillverkning.
 • AFRY har ökande insatser för leveranser av planerade fabriksuppdateringar.
 • Aurobay (PES) tillför verksamhet i Skövde för specifika affärer.
 • Dahrén i Jonslund har tillfört verksamhet och har ökande volymer av ingångmaterial för e-motorer.
 • Koenigsegg utökar sin verksamhet i Ängelholm för nästa generationens hybridfordon.
 • Leax har i Köping tagit steg mot systemleveranser för transmission.
 • Precomp i Ulricehamn har större kompetens för att kunna leverera ingående komponenter till e-motorer.
 • Surahammars bruk levererar ökande volymer av ingångsmateriel för e-motorer.
 • Volvo Cars bygger el-motorer i Skövde och anlägger en batterifabrik i Göteborg, NOVO.
 • Volvo Penta i Vara levererar både hybrid- som helelektriska lösningar till kunder.
 • Xylem vidmakthåller och utökar sin produktionsförmåga i Emmaboda.

Bidrag till hållbar utveckling – Agenda 2030

Allt arbete inom ramen för projektet Nästa Generations Drivlineproduktion tar sitt avstamp i de globala målen, Agenda 2030. Några exempel på hur arbetet bidragit i hållbar utveckling är laborationsmiljön i ASSAR Industrial Innovation Arena. ASSAR Labs gett möjlighet till utbildning för att bygga och förstå tillverkningsprocess för elektriska drivlinor med olika produktkonfigurationer. Miljöarbeten under projektet har också visat sig vara lönsamma, exempelvis övergång till fjärrvärme för uppvärmning av produktionsanläggningar och optimering av värdekedjan för att minska transporter. Projektparterna bidrar dessutom i omställning till elektrifierade drivlinor genom positiva miljö- och klimatavtryck, bland annat genom beräkningsmodeller och åtgärder för att minska klimatavtryck i den egna produktionsprocessen.

Arbete fortsätter – omställningen är här

Vid projektets slutkonferens i maj 2023 sade Leif Pehrsson, VD, IDC West Sweden;

– Det här handlar till stor del om svenska arbetstillfällen, mot vilka vi i projektets början såg ett direkt hot. Nu ser vi att vi motat den utvecklingen och att det börjar investeras i nya produkter vilket är jättebra. Vi kommer att ta ansvar för att driva konsortiet och nätverket vidare efter projektets slut för att möjliggöra den omställning som många företag här har startat nu. Vi jobbar även på att skriva fram projekt som stöttar utveckling inom energiomställning, cirkularitet och även kompetensförsörjning som blir en kritisk fråga framöver.

Det står nu tydligt att flera nästa steg planeras, eller har redan påbörjats. Konsortiet kopplat till Nästa Generations Drivlineproduktion kommer att leva vidare i form av ett nätverk som hålls ihop av IDC.

Läs mer om det nya nätverket

Ytterligare samverkans- eller forskningsprojekt planeras att sökas när behov och möjligheter ges och parterna tittar även på möjligheter att samverka med andra nationella initiativ. ASSAR Labs kommer att byggas ut och utvecklas för fler produktionsprocesser som behöver provas ut framöver. Följ den fortsatt utvecklingen på vår hemsida och via taggen #fordonsindustrins transformation.


Projektet genomförs inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation (UDI-programmet) och är nu i sitt tredje steg. Projektet drivs av IDC West Sweden AB och partners är AFRY, Aurobay, Automotive Components Floby,  Dahréntråd, Högskolan i Skövde, Koenigsegg Automotive, Leax Group, Lunds tekniska högskola, Precomp Solutions, Powertrain Engineering Sweden AB, RISE IVF, Science Park Skövde, Surahammars Bruks, Tekniska Högskolan i Jönköping, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Penta, Volvo Personvagnar, Xylem Water Solutions

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 10

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk | Projekt

Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en…

17 april, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk

Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera…

16 april, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min