Nästa Generations Drivlineproduktion – Now and Then

Ett hundratal deltagare kom för att lära sig mer om övergången till produktion av elektriska drivlinor, och stegen som behöver tas för att vara med. Under slutkonferensen för det Vinnovafinansierade projektet Nästa Generations Drivlineproduktion berättade projektparter om det arbete som gjorts för fordonsindustrins transformation.

Projektet är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan industri och akademi och bygger förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt och tillverkningsteknik.

Tillbakablick och reflektion

Arbetet startade redan 2016 och tog ansats i konstaterandet ”Vi behöver agera för att skapa möjligheter så att produktionen av nya drivlinor kan läggas i Sverige”. Det blev startskottet för Nästa Generations Drivlineproduktion UDI steg 1 som startade i maj 2017. Projektet drevs av Högskolan i Skövde och i det andra steget kunde konstateras ett antal slutsatser efter att ny kunskap byggts.

  • Det finns en stor potential och en möjlighet att ställa om befintlig produktion till nya produkter genom att applicera principer för konfigurerbarhet samt återvända och anpassa utrustning och processer.
  • Ny kunskap har byggts som tillsammans med ett effektiv arbetssätt kommer att vara förutsättning för snabb omställning.
  • Konkurrensen i omvärlden är stenhård. Hur kan Sverige möta detta?
  • Mycket kritiskt läge. Snabbt agerande krävs.

År 2020 startade Nästa Generations Drivlineproduktion steg 3. I detta tredje steg har samverkan varit central. Tillsammans med utveckling av gemensamma arbetssätt och labutveckling var det grundbultarna i projektets struktur. Sammantaget ger delarna förmåga till serieproduktion av elektriska drivlinor.

– Vi startade satsningen den 10 maj 2017, och idag den 11 maj 2023 står vi här och har slutkonferens. Jag vill passa på att lyfta effektmålen vi utgick ifrån. Vi kan med glädje konstatera att vi är på god väg att uppnå det vi hade för avsikt att nå, det känns fantastiskt och jag ser fram emot att höra parternas presentationer om sin resa i projektet idag, säger Leif Pehrson, VD IDC West Sweden, i en inledande presentation.

Nätverk, ASSAR Labs och investeringar

Att etablera nätverk, bygga ut ASSAR Labs, testa och införa resultaten i större skala och i verkligheten är några av aktiviteterna i projektet. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodeller ska fungera och hur uppskalning ska ske. Det innebär förberedelser för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige och demonstration av detta. Här byggs ett ”Center of Excellence” för produktionsutvecklingsprocesser.

– Basen i utvecklingen är samverkan. Tillsammans inom konsortiet i projektet satte vi vår vision ganska omgående; ”Bidra till en hållbar framtid genom att vara världsledande för produktion av framtidens drivlinor genom resurseffektiva, omställningsbara, hållbara och cirkulärt anpassade produktionssystem i Sverige genom samarbete.”, berättar Lars Tööj, projektledare, IDC.

Lars Tööj, Projektledare Nästa Generations Drivlineproduktion.

Summering av projektet
Lars sammanfattar projektet och belyser alla deltagares viktiga insats i det arbete som projektet gör för svensk industri. Han konstaterar vidare att projektets resultat pekar på positiv mijlöpåverkan och innovationsförmåga, man kan i utvärderingar se effekter i form av bland annat nya jobb, kompetensutveckling, affärer, planerad ny produktion och investeringar.

– Det går så fort i den här omställningen och det gäller att verkligen hålla farten uppe. Vi kan inte jobba på gamla sätt när vi ska göra nya förändringar. Vi behöver ta hjälp av varann för att klara av det som behöver göras. Det som var givet i starten har förändrats längs med vägen, det har varit ett komplext projekt som krävt en ständig förnyelse, säger Lars Tööj.

Några viktiga nästa steg
  • Nätverket kommer att fortsätta efter projektets slut och besök hos alla deltagande parter är påbörjade och kommer att avslutas under året.
  • ASSAR Labs som används idag kommer att fortsätta växa och utvecklas.
  • Projektet har ytterligare en aktivitet planerad till 28 september 2023, workshop #11 Lessons Learned.
  • Den slutliga projektrapporten kommer att publiceras i december 2023.
Deltagande företag berättar om sin omställningresor i projektet

Under slutkonferensen presenterade projektets parter om hur de jobbat i projektet och vad det givit dem.

Magnus Johansson, Automotive Components Floby, berättade om hur de utvecklat förmågan att navigera i värdekedjan. Det har skett genom omfattande strategisk planering inför arbete med hyllösningar.

– Styrkan och energin i det här nätverket är imponerande, det finns så mycket bra idéer och bra kraft hos de som är med i konsortiet, säger Magnus Johansson, AC Floby.

Tor Larsson, Volvo GTO, delade med sig av den energiresa de gjort, och hur de utvecklat sin förmåga att lasersvetsa. Han berättade hur de i samverkan med Högskolan i Skövde utvecklat processen för att lasersvetsa hairpins och även testat processen med hjälp av höghastighetskamera och CT-scanner längs med vägen.

Leif Funke, Volvo Penta, berättade om hur de startat sin transformationsresa att möta framtidens krav och hur de ökat sin kunskap kring hantering av batterier, verifiering av kablar och hur de säkrat processtabilitet. Han berättade om hur projektet gett dem kontaktytor att nyttja i sitt arbete att möta omställningen. Under deltagandet i projektet har de lärt sig att hantera 600V på ett säkert sätt, mer om elmaskinstillverkning och börjat jobba med EMPT-svetsning (electro magnetic pulse technology).

Per-Åke Szekeres, Aurobay, presentation hade titeln Omställningsresan. Han berättade om kliven de tagit för att göra sin produktion mer flexibel och deras deltagande i satsningar som är spin-offs av Nästa Generations Drivlineproduktion, som ReactEU Energilagring & Kraftelektronik samt REFUSE 

Magnus Anderson, Xylem, talade om produkt- och produktionsutveckling med fokus på hållbarhet och cirkularitet. Xylem tillverkar pumpar, omrörare och filtreringsutrustning för vattenrening under varumärket Flygt. Magnus berättade om hur de jobbar med utveckling av sina ”smarta” produkter, förstudier som startat kring ultraljudssvetsning och olika digitaliseringsprojekt de driver.

Fredrik Karlsson, Volvo Cars, berättade om uppbyggnaden av organisation och kompetens på Volvo Cars. Under hans presentation beskrev han hur den rådande elektrifieringsstrategin kommunicerades ut inom företaget redan 2017 och hur de sedan dess haft samma mål och riktning. Strategin har fört med sig flera förändringar i organisationen, bland annat en ny avdelning för strategi och innovation inom manufacturing engineering satts upp för att möta framtiden. Fredrik menar att det är tack vare den starka samverkan inom konsortiet, andra parallella satsningar och det produktionstekniska labb som byggts upp i ASSAR Labs som Sverige och Skaraborg blivit platsen där investeringar och etableringar för framtiden görs.

Magnus Eklund, Dahréntråd, berättade om företagets del i omställningsresan. Dahréntråd är ett familjeägt företag och är ledande i Europa på lindningstråd i koppar och aluminium för elmotorer, generatorer och transformatorer. Fabrik och huvudkontor finns i Jonslund, Sverige. I Tyskland finns ett säljkontor och i Polen fabrik och säljkontor. De är ensamma om produktion av koppartråd i norra Europa i nuläget, en viktig del i produktionen av elmaskiner. Dahrentråd jobbar dedikerat med hållbarhet och försöker ständigt sänka sina påverkan på miljön.

Pär Sundberg, Koenigsegg, höll en presentation om Extreme eDrive Manufacturing.  De har under projektet samarbetat med andra i konsortiet i ett antal frågor och Pär berättar hur de jobbar med egen tillverkning av både elmaskiner, invertrar och batterier utifrån ett systemperspektiv. Det är viktigt att inte betrakta delarna som enskilda komponenter utan tillsammans behöver de som system vara top of the line. Pär berättar om hur deltagande i projektet bidragit till en ökad öppenhet för samverkan på olika sätt kopplat till teknologier.

Frank Johansen och Elias Häggström berättade om hur Leax jobbat med Strategisk Kompetensstyrd Verksamhetsutveckling för en elektrifierad framtid. De berättade om flera lyckade samarbeten de haft genom sitt deltagande i projektet och hur samarbete är något som präglar all deras utveckling med både kunder och leverantörer. De berättade om strategiområdet transmission och hur deras utveckling sett ut inom det området.

Magnus Lindenmo, Surahammars Bruks, pratade om ”Ett Bruks vägval mot framtiden”. De är Skandinaviens enda tillverkare av Elektroplåt och en världsledande producent av den allra tunnaste elektroplåten som avancerade elmotorer kräver. Magnus berättade hur projektet bland annat har givit dem kontaktskapande, nätverk och ett samarbete med Business Sweden.

Martin Andersson, AFRY, delade med sig av hur de infört agila arbetssätt verksamheten. Det har till stor del skett i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping som gjort en övning i snabba förändringar, hur de bäst hanteras och vilka lärdomar de ger. På sikt ser Martin hur de agila arbetssätten kommer att prägla hela verksamheten och är glad för samverkan.

Några av paneldeltagarnas reflektioner kring den kommande utvecklingen

– Vi behöver titta på innovation ur ett systemperspektiv och gå mot en mer cirkulär värdekedja och hur vi hittar affären i det cirkulära systemet. Vi behöver också jobba med kompetensutveckling och inkludering, både gällande jämställdhet och jämlikhet, säger Anna Ottenhall, Vinnova.

– Många av de problem vi ser framför oss är inte tekniska problem utan handlar om kunskap om affärsmodeller och liknande. Industrin har bestämt sig för att gå en fossilfri framtid till mötes, därför är det viktigt att vi snabbar på processer som möjliggör för svenska företag att hänga med. Det handlar om omställning i grunden, säger Peter Bryntesson, FKG, Fordonskomponentsgruppen. 

– Det här handlar till stor del om svenska arbetstillfällen, mot vilka vi i projektets början såg ett direkt hot. Nu ser vi att vi motat den utvecklingen och att det börjar investeras i nya produkter vilket är jättebra. Vi kommer att ta ansvar för att driva konsortiet och nätverket vidare efter projektets slut för att möjliggöra den omställning som många företag här har startat nu. Vi jobbar även på att skriva fram projekt som stöttar utveckling inom energiomställning, cirkularitet och även kompetensförsörjning som blir en kritisk fråga framöver, säger Leif Pehrson, IDC West Sweden.

– Jag funderar mycket på vad miljön är värd för oss och hur samverkan och vertikal integration företag emellan är nödvändig för att vi ska kunna lösa situationen på ett smart sätt för Sveriges bästa. Vi behöver vara på tå för att hantera hur förutsättningarna hela tiden förändras säger, Per-Åke Szekeres, Aurobay.

– Vi kan konstatera att ASSAR har varit avgörande för det arbete vi har gjort de senaste åren. Det är otroligt viktigt att ha den här arenan då hastigheten framåt kommer vara enorm och flexibilitet i produktionen är av yttersta vikt. Vi har en mental resa framför oss i relation till de lägre volymer som krävs framöver, vi kommer ha generationer och varianter på våra produkter som ställer helt nya krav på vår produktion, säger Mikael P Johansson, Volvo GTO. 

Se ett bildspel från dagen

 


Projektet genomförs inom ramen för Vinnovas program för utmaningsdriven innovation (UDI-programmet) och är nu i sitt tredje steg. Projektet drivs av IDC West Sweden AB och partners är AFRY, Aurobay, Automotive Components Floby,  Dahréntråd, Högskolan i Skövde, Koenigsegg Automotive, Leax Group, Lunds tekniska högskola, Precomp Solutions, Powertrain Engineering Sweden AB, RISE IVF, Science Park Skövde, Surahammars Bruks, Tekniska Högskolan i Jönköping, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Penta, Volvo Personvagnar, Xylem Water Solutions

 

Om fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen #fordonsindustrins transformation.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min