Temadag: energieffektivisera din verksamhet

Under temadagen i klimat och energirådgivning fick ett tjugotal deltagare tips och råd från flera aktörer vart man kan vända sig för att få stöd inom dessa områden. Vi har sammanfattat de olika aktörernas erbjudanden för att underlätta och skapa en överblick över vad som finns.

Fyra fokusområden

År 2030 ska utsläppen av växthusgaser minskat med 80% från 1990 års nivå inom Västra Götaland. Fram till 2015 har minskningen bara varit 15%. Fyra viktiga fokusområden finns framtagna: hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. För att lyckas behöver vi alla hjälpa till, genom till exempel ”Klimat 2030”.

Klimat 2030

Västra Götalandsregionen driver ”Klimat 2030-Västra Götalandsregionen ställer om.” Det är en kraftsamling som samlar företag och branschorganisationer, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Genom att skriva under intygar man att verksamheten ställer sig bakom och kommer att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

Klimat 2030


Energi- och klimatrådgivare i Skaraborg

I Västra Götaland finns det möjlighet för små och medelstora företag att ta del av kunnandet som finns kring klimat och energifrågor via sin kommun. Energicoacher stöttar företag med en energiförbrukning högre än 300 MWh per år och energi och klimatrådgivare stöttar de med en energiförbrukning lägre än 300 MWh per år. Energicoachning görs i nätverksform, för att främja erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Energi och klimatrådgivning sker mer i dialog mellan företaget och rådgivaren, men även här finns det möjlighet att delta i nätverk.

Kontaktuppgifter

Företaget erbjuds hjälp och stöd genom en energigenomgång under ett platsbesök, sammanställning av potentiella områden för minskad energianvändning och coachning i genomförande av åtgärder. Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivare och energicoacher hittas på respektive kommuns hemsida, vanligtvis under ”bygga och bo”.

 Exempel


Hållbar Utveckling Väst

HUV (Hållbar Utveckling Väst) jobbar med stöd inom solenergieffektivisering och energikartlägging. Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh per år kan söka stöd som täcker upp till 50% av kostnaden, men max 50 000 kr. De flesta företag kan spar upp till 15 % av sin energianvändning enbart genom att ändra rutiner och beteende.
Vid ytterligare frågor hör av dig till Pauline Ekoff eller Pedram Farhang

Hållbar Utveckling Väst

Energimyndighetens tabell över hur mycket stöd en verksamhet kan få.


Metodstöd för energieffektivisering

Metodstödet är ett nationellt projekt som har målet att få 1500 företag i Sverige att jobba med energieffektivisering varav 240 av dessa företag ligger i Västra Götaland. Det bygger på att företaget gör en självskattning via ett digitalt verktyg eller laddar ner material gratis via Energimyndigheten.

Energimyndigheten

Filmen berättar om betydelsen av energieffektivisering.


Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd för åtgärder som ska öka takten för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. Det innebär att det ska gå till åtgärder som ger hög klimatnytta och inte hade blivit av utan stöd. Åtgärder som finns att söka för är till exempel utfasning av fossil energi, tillvaratagande av restvärme, bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas och installera laddstationer för restvärme.

Läs mer och ansökan

Fredrik berättar om Klimatklivet


Industriklivet

Industriklivet är riktat mot pilot- och demonstrationsprojekt med fokus på att minska industrins processrelaterade utsläpp. Stödet har ingen storleksbegränsning utan alla företag kan söka. Om man jämför med klimatklivet är det här stödet mer inriktat mot forskning och innovation, och att stötta teknik som inte riktigt är färdig för marknaden idag. Ansökan sker via en e-tjänst på Energimyndighetens hemsida.

Ansökan

Läs mer om Industriklivet


Solcellsstödet

Solcellsstödet är ett statligt stöd som vill öka den årliga elproduktionen från solceller. Det går endast att söka för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken. Det går alltså inte att söka för påbyggnad i senare skede på samma byggnad eller fastighet. Stödets storlek är högst 30 % av de stödberättigade kostnaderna och max 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem.

Solcellsstödet är ett samarbete mellan flera myndigheter,  därför finns det flera ställen man kan hitta information på. På Boverkets hemsida finns den elektroniska ansökningstjänsten.

Ansökan


Autokaross i Floby

Vi fick även ta del av en av våra delägares erfarenheter, Autokaross i Floby, vad gäller energieffektivisering. De har fått stöd med solenergi och ventilation och även sökt Klimatklivet. Peter Kringlund och Melker Olofgård berättar att de fått mycket hjälp och stöd via nätverket Energieffektiva Industrier i Väst vilket resulterat i både lägre energiåtgång och nöjdare medarbetare.

Detta har höjt vår kompetens på området.

Peter Kringlund om stödet via Energieffektiva Industrier i Väst.

IDC hjälper dig.

IDC har genom projektet Hållbar Industriell Utveckling (HIU) möjlighet att hjälpa till med frågor och hitta rätt stöd till företag som vill jobba med till exempel energieffektivisering. Kontakta Arne Holmberg eller Fredrik Johansson för mer information.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Arne eller Fredrik om du vill veta mer om klimat- och energirådgivning.

Industriell utvecklare

0500-50 25 16

Arne Holmberg

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i augusti 2016. Med mig hit har jag erfarenheter från att ha jobbat som platsansvarig vid olika verksamheter sedan 1995, bland annat Arla Foods. Nu jobbar jag med företags- och produktionsanalyser vilket innebär att vi tillsammans med företagen ser över utvecklingsbehoven i produktionsflödet och i de stödjande flödena, med hänsyn tagna till både inre och yttre omständigheter.

Jag skulle kunna sammanfatta IDC och det vi gör här med orden ihärdig, nätverkande och att vi skapar insikt om de viktigaste behoven.

Det roligaste med mitt jobb är att jag har så mycket användning av alla mina tidigare erfarenheter och kan ta dem med mig ut bland företagen.

Boken ” Expedition till Kanchenjunga” av Michelle Paver tog jag med mig till fotograferingen för att den illustrerar mitt intresse för att läsa böcker på traditionellt vis. För mig är det också viktigt att det finns en känsla av äventyr i vardagen, med utmaningar som gör att jag måste sträva mot att ständigt utvecklas. Sist men inte minst ger boken exempel på känslan att varje enskild människa är liten, i jämförelse med till exempel ett väldigt berg, och det krävs en hög grad av planering, samarbete och uthållighet om man ska klara den uppsatta utmaningen och lyckas med att nå toppen.

 

 

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

Industriell utvecklare

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriell utvecklare

Jag började här i augusti 2009 och jobbar med olika former av produktionsutveckling. Jag genomför nulägesanalyser och gör flödesscheman för att fånga upp bland annat avvikelser, tillverkningskapacitet och potentiella utvecklingsområden. Jag tittar även på hur hållbarhetsintigrerade företagen är sett ur olika perspektiv.

Tidigare jobbade jag som Lean- och förbättringskoordinator på AB Volvo och har gått utbildningar inom bland annat ledning och problemlösningsmetodik, som till exempel 6 Sigma.

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt och det är aldrig tråkigt att gå till jobbet.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar litegrann vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra.

Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har tre barnbarn och ytterligare två är på väg, så det är fullt upp nästan hela tiden!

 

 

 

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela Via