Samverkan kring social hållbarhet främjar industrins utveckling

I projekt Catalyst utvecklas nu ett gemensamt förhållningssätt inom området för social hållbarhet med syfte att över tid kunna erbjuda liknande arbetssätt oavsett region. Arbetet ska bidra till att IUC-bolagen ligger i framkant när det gäller hållbar industriell utveckling.

Samverkan och erfarenhetsutbyte sker mellan IDC West Sweden AB, IUC Väst, – Halland och – Sjuhärad för att utveckla gemensamma verktyg och metoder.

Workshop utifrån diskrimineringslagen

Medarbetarna i projekt Catalyst, från de olika IUC bolagen, fick tidigare i höstas möjlighet att träffas för ett gemensamt utvecklingsarbete och workshop med Kicki Borhammar från EDCS (Equality Development Center West Sweden). Bland annat presenterades diskrimineringslagens sju grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

De sju diskrimineringsgrunderna kan Catalyst ha att luta sig mot i utvecklingsarbetet med industriföretagen och ta hänsyn till i allt förbättringsarbete.

Röst från en av medarbetarna i Catalyst.

Varför är det här utvecklingsarbetet viktig för Catalyst?

Thomas Nilsson, VD för IDC West Sweden AB, berättar mer kring Catalyst arbete för en hållbar industri.

Thomas Nilsson IDC

Thomas Nilsson, VD IDC West Sweden AB.

-På IDC har vi jobbat med jämställdhetsintegrering i  projekten sedan 2008. Vi har märkt att utan detta arbete missar vi en viktig del i företagens utveckling. Vi ser även ett ökat behov av värdegrundsarbete bland våra företag. Jobbar vi för att integrera det initialt i verksamheterna löper det totala förbättringsarbetet mycket bättre.

Långsiktig hållbarhet

Den enskilt största utmaningen för industriföretagen idag är kompetensförsörjning. Industrin består idag till exempel endast av 21% av kvinnliga medarbetare. Ska företagen ha möjlighet att fortsätta växa och kunna rekrytera behöver vi vända oss till hela befolkningen. Genom att jobba med arbetsplatskultur blir medarbetarna mer engagerade och aktiva. Det synliggör även kompetens och förmågor vilket skapar mer motivation. Finns en förståelse för värdegrund och arbetsplatskultur innan till exempel en produktionseffektivisering drar igång skapas en större förståelse för förändringsarbetet. På sikt genererar det en mer långsiktigt hållbar verksamhet.

Stöttning av EDCS

I utvecklingsarbetet har IUC-bolagen fått stöttning av EDCS och Kicki Borhammar som har genomfört flera gemensamma workshops med deltagarna. Här berättar Kicki om varför det här arbetet är så viktigt inför mötet med industrin.

Social hållbarhet i praktiken

Att jobba med social hållbarhet är egentligen en process. Steg för steg undersöker vi vad begreppen ”social hållbarhet” och ”hållbar industri” betyder i praktiken, i det vardagliga arbetet. Det är ju i de dagliga rutinerna och förhållningssätten som hållbarhet skapas. Just för att det handlar om hur vi hanterar det där normala, är det viktigt att bryta ned de stora begreppen till praktiska handlingar. Då ser vi hur de är kopplade till det ständiga förbättringsarbetet.

Kicki Borhammar från EDCS stöttade i jämställdhetsarbetet.

Hur kommer vårt arbete göra skillnad för industrin?

Förhoppningsvis kommer det bidra till att IUC-bolag kan vara i framkant när det gäller hållbar industriutveckling. När den här typen av kunskap används får industriföretagen större möjlighet att ta helhetsgrepp på sin utveckling. Det blir lättare att identifiera olika samband och jobba med nya typer av insatser.

Varför är den här utbildningen viktig för oss som jobbar mot den tillverkande industrin?

En sådan här process är viktig för alla organisationer som är villiga att jobba med sin egen utveckling. Speciellt viktig är det inom industrin, där det ibland förekommer en särskiljning på såkallade mjuka och hårda värden. Uppdelningen kan skymma sikten och göra det ena arbetet viktigare än det andra. Då osynliggörs hur olika  processer inom ett företag är kopplade till varandra. Under IUC-bolagens träffar ägnade vi därför en hel del tid åt att identifiera hållbarhetsaspekter i de moment som ingår i fältet industriell utveckling. Vi gick sedan djupare in i att undersöka hur de kan bearbetas som en del av de övergripande utvecklingsprocesserna. Arbete med organisationens normer, jämställdhet och mångfald kan till exempel inte skiljas från annat utvecklingsarbete, utan måste vara integrerade moment.

Vad ser du för värde i att vi är flera IUC-bolag som gör den här utvecklingsresan tillsammans?

Det är jätteviktigt att flera IUC-bolag kan mötas i sådana här processer för att skapa ett gemensamt lärande. Erfarenhetsbasen blir bredare och möjligheterna att enas om framgångsrika arbetssätt ökar. Samsyn på innebörden i begreppet hållbar industri är ju dessutom avgörande för att utvecklingsbolagen ska erbjuda samma typ av stöd till sina kunder. Till exempel modern kunskap om hur sambanden mellan övergripande utveckling är kopplad till förmåga att identifiera hindrande normer och ojämställdhet i villkoren. Det handlar i förlängningen om de enskilda företagens förmåga att attrahera och behålla kompetens, men faktiskt också om effektivitet i det korta perspektivet.

EDCS erbjudanden

EDCS erbjuder flera möjligheter till stöttning och gör även besök hos företag. På deras hemsida kan du läsa mer om deras erbjudanden.

EDCS

Några röster från medarbetare i projekt Catalyst

Det är bra att vi får reflektera över frågor som rör social hållbarhet och att vi lär oss mer som kan tas vidare i vårt arbete ute hos företagen.

Åsa Hasslin, produktionsanalytiker IUC Väst

Det som är det viktiga i det här är att vi måste jobba med hållbarhet i alla dimensioner, så vi får en balans mellan det som annars är lätt att jobba med var för sig.

Sten Liljedahl, projektledare IUC Halland.

Bilder från Catalysts utvecklingsarbete

IDC och projektet Catalyst

Genom projektet ”Catalyst – för smart och hållbar produktion” bidrar IDC till ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. På så sätt ökar den tillverkande industrin sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min