Resultat - Strategisk Insikt 2030 för västsvensk industri

Vilka utmaningar står industrin inför, för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, och hur möter vi utmaningarna på bästa sätt? Under 2021 var IDC en part i projektet Strategisk Insikt som tagit fram en plan med aktiviteter och insatsområden för västsvensk industri 2030.

Strategisk Insikt syftar till att koppla ihop dagens och framtidens behov genom att tolka trender i framtiden rent innehållsmässigt. Genom att utforska de mönster vi ser och jämföra dem med vad personer idag ser för vision för 2030 når vi strategisk insikt.

Underlag för nya programperioden

Projektet bjöd in strategiska tänkare för att tillsammans forma en roadmap med gemensam vision, identifierade insatsområden samt fokusområden med konkreta aktiviteter. Utöver detta har ett antal rapporter tagits fram i syfte att visa på industrins betydelse. Arbetet kommer att utgöra ett underlag för IDCs insatser i EUs nya programperiod och kommande delfinansiering för de insatser IDC och övriga IUC-bolag vill genomföra kopplat till Strategisk Insikt. Leif Pehrsson, VD för IDC West Sweden AB, var med under arbetet med Strategisk Insikt och ser det som viktig kunskap att ha med in i den fortsatta utvecklingen tillsammans med industrin.

— Med strategisk insikt som bas kommer vi ännu mer träffsäkert kunna forma rätt insatser för att stärka konkurrenskraften i den tillverkande industrin i Västra Götaland, säger Leif Pehrsson.

Roadmap och vision för västsvensk industri framtagen av Strategisk Insikt.

Tre insats- och fokusområden

Den strategiska insikten togs fram genom 10 workshops med 87 strategiska tänkare.Där fanns representanter från industri och samhälle, och workshopparna resulterade i över 190 aktiviteter. Under arbetet identifierades tre viktiga insatsområden med ett antal fokusområden kopplade till sig. Dessa kommer att ligga som grund för kommande projektsatsningar.

1. Långsiktigt, ansvarsfullt och lönsamt företagande

Det är oerhört viktig att industrin är lönsam över tid för att kunna ta ett steg framåt. Fokusområden kopplade till detta är; Cirkulära affärsmodeller, hållbart arbetsliv, effektiv produktion, digitalisering, energiomställning & elektrifiering samt internationalisering.

2. Förnyelse och utvecklingskultur

Det här området har stort fokus på individen, men också produkten och affären. Fokusområden kopplade till detta är; Gränsöverskridande samverkan & nätverkskapacitet, entreprenörskap & förnyelse samt kompetens & lärande.

3. Attraktionskraft

Det här området handlar om kommunikation och vikten av att lyfta det goda arbete som görs för att locka ny arbetskraft. Men också skapa engagemang hos befintliga medarbetare. Fokusområden kopplade till detta är; Attraktiv & synlig industri samt varumärke & kommunikation.

Framgångsfaktorer

Under arbetets gång har nio övergripande framgångsfaktorer identifierats som är viktiga för att lyckas i arbetet. Dessa framgångsfaktorer är;

 • Att ge långsiktig stöttning, inte enbart punktinsatser.
 • Att säkerställa kompetens hos utvecklande parter.
 • Gå från aktivitets- till effektmätning.
 • Förhålla sig till de 17 globala målen, och bryta ner dem till görbara begrepp och handlingar.
 • Att ge stöd även till företag som inte klassas som små- och medelstora.
 • Möta företagens behov på den nivå de är.
 • Gränsöverskridande samverkan mellan näringsliv, näringsfrämjare, forskning och samhälle.
 • Att inte fastna branschspecifikt.
 • Fokusera på långsiktig lönsamhet.

Industrin betydelse – Andel total lönesumma för bofasta per kommun i Västra Götaland, 2019.

Insikter från IUC-bolagen

Under arbetet har ett antal rapporter tagits fram i syfte att visa på industrins betydelse. Med dessa rapporter som grund har IUC-bolagen dragit ett par slutsater och fått insikt om några områden som är särskilt viktiga för industrins framtida utveckling.

 1. Den tillverkande industrin genererar högst skatteintäkter i Västra Götalandsregionen och näst högst i Halland med en betydande exportandel. Om man inkluderar hälften av företagstjänster, bland annat konsultverksamhet, är industrin den överlägset viktigaste inkomstkällan vad gäller skatteintäkter i båda regionerna.
 2. Merparten av de mindre företagen har dålig eller ingen lönsamhet och behöver riktat och långsiktigt stöd för att vara konkurrenskraftiga. De efterfrågade områdena som de vill ha stöd i är de tidigare beskrivna fokusområdena; Långsiktigt, ansvarsfullt & lönsamt företagande, Förnyelse och utvecklingskultur samt attraktionskraft.
 3. För att klara industrins framtida utveckling och kompetensförsörjning behövs en satsning på både individer och organisation i företagen. Detta är en förutsättning för långsiktigt, ansvarsfullt och lönsamt företagande och riktade utvecklingsmedel måste kunna läggas både på individ och organisation.
 4. Företagen efterfrågar ett sammanhållet och sömlöst företagsfrämjande system. Utvecklingsinsatser måste gå om lott och varvas med varandra beroende på behov och förutsättningar. En korskopplad samverkan mellan många olika företagsfrämjande aktörer och finansiärer, som förstår den verklighet företagen lever genom att ha system som möjliggör i stället för att begränsa, krävs för att insatta medel ska få den effekt som avses.
 5. Det finns en stark vilja i den västsvenska industrin att bidra i utvecklingen av både företag och samhälle.

Vi på IDC West Sweden AB, IUC-Väst, IUC-Sjuhärad, GTC och TEK står redo att tillsammans med företagen möta och omhänderta ovan insikter.


Projektet är initierat av IUC-bolag i Västsverige: IDC West Sweden AB, Göteborgs Tekniska College, TEK kompetens, IUC Väst och IUC Sjuhärad och finansieras av Västra Götalandsregionen och Region Halland. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Forma framtiden i ASSAR Circular Labs

Nu finns det möjlighet för företag som tagit kliv i frågan om cirkulär omställning att ta plats i arenan ASSAR…

18 december, 2023 — Lästid 3 min