Preppa för påtryckningar med cirkulär ekonomi

Kickstart cirkulär ekonomi är en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi där företag under vintern 2022 fått inspiration kring omställning för ökad klimat- och affärsnytta. Företagen uppmuntras att ta små steg i sitt cirkulära omställningsarbete och målsättningen är att ge nya insikter.

Det är ett initiativ av Delegationen för cirkulär ekonomi som riktar sig till små och medelstora företag i syfte att hjälpa företag att se sin verksamhet och​ sina utmaningar med nya ögon.

Hållbar utveckling brukar beskrivas i tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk, som alla måste samverka för att utvecklingen ska bli hållbar. Och cirkulär ekonomi är ett medel för att uppnå denna hållbara utveckling. En vision om ett ekonomiskt system designat för att återskapa resurser, om och om igen, där värdet hela tiden bevaras.

Cirkulär ekonomi för hållbar utveckling

En cirkulär ekonomi är något helt annat än linjär ekonomi. Istället för att utvinna, tillverka, köpa och kassera, utnyttjas i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge som det bara går. Omställning till cirkulär ekonomi innebär är att gå över till ett system där förbrukning av naturresurser minskar genom att de material vi använder cirkuleras på något sätt;

  • Återanvändning (reuse/redistrbute)(maintenance)
  • Återställning (remanufacture/refurbish)
  • Uppgradering (upscale)
  • Återvinning (recycle)
  • Delning (share)

Produkters värde bevaras på det sättet mycket längre än i dag, och företag kan på så sätt skapa lönsamhet genom cirkulär ekonomi. Det handlar ofta om att ge produkter flera liv.

Källa: Circular Sub Models

Skaraborgsföretag som preppat för påtryckningar

I Skaraborg har sex företag anslutit sig till workshopserien efter att de sett behov av att utveckla sina affärsmodeller i en mer cirkulär riktning.

– För vår del har deltagandet i den här workshopen bidragit både till ökad kunskap kring cirkulär ekonomi och möjligheterna med det, men också till konkreta affärsmöjligheter som vi direkt har börjat utforska. Detta tack vara den kreativa miljö och nyfikna samverkan som präglat workshoptillfällena, säger Emma Sundling Bustad, VD för Sundlings AB.

Ola Wallgren, Affärsutvecklare, RISE

– Resan är lika mycket värd som destinationen i det här arbetet, det handlar mycket om företags mogenhet för transformationer och det första steget i mognadsgraden är att sätta cirkularitet på agendan. Företagen som deltagit i Skaraborg har verkligen visat på den nyfikenhet, vilja och mod som behövs för att ta de här viktiga stegen, jag är mycket imponerad av deras kliv och kreativitet, säger Ola Wallberg, processledare från RISE.

Gemensam prövning där samverkan är nyckeln

Omställning mot en mer hållbar utveckling är något som angår oss alla, en gemensam prövning vi står inför, och det är bråttom. Samtidigt finns stora möjligheter i att tidigt kliva in i det cirkulära och utforska möjligheterna. Den första workshopdagen handlade om vikten av att bygga insikt, öppna upp tänket för det cirkulära, involvera och samverka. Det finns inga rätta svar i hur vi tar oss an dessa frågor, det handlar om att vara aktiv, att vara med och skapa det nya. Ju tidigare företag tar sig an de här frågorna, förbereder sig och mobiliserar inför kommande påtryckningar, desto bättre förutsättningar har de att klara av kraven när de kommer.

EUs taxonomiförordning, lagkraven kommer

En del av workshopen handlade om att preppa för påtryckningar, och där diskuterades framförallt EU:s taxonomiförodning som antogs i juni 2020. Ordet ”taxonomi” betyder klassificering och syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. Kravet på större företag att redovisa sin verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv förväntas spilla över även på mindre företag. Taxonomiförordningen har skapats som ett verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi. Den innehåller bland andra miljömålet ”övergång till en cirkulär ekonomi” och ska tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023.

Tre dimensioner av cirkularitet

Vid det andra workshoptillfället hölls workshops för att identifiera företagens olika möjligheter. Föreläsarna pratade om tre dimensioner av värdebevarande cirkularitet; uthållighet, nyttjandegrad och återcirkulering, samt olika aktiviteter kopplat till dessa. Ett fokus låg även på diskussioner kring spill och hur det kan bli någons värde, och vice versa – hur kan vi dra nytta av någon annans spill?

Omvärldsbevaka, var signalkänslig och plocka upp från andra branscher

Många kloka diskussioner på hög nivå och med ett stort engagemang bland deltagarna.

Den sista förmiddagen startade med att reflektera kring vad hände, kände och gjorde vi sedan sist? Under förmiddagen underströks även vikten av aktiv omvärldsbevakning för att vara på tårna för kommande krav och utmaningar. Det pratades om betydelsen av att vara signalkänslig och plocka upp vad som är på gång inom det cirkulära även från andra branscher.

Denna förmiddag fick deltagarna även redovisa det arbete de gjort och utbyta erfarenheter med varann. Uppgiften företagen fått var utöver att börja prata cirkularitet i sina verksamheter även definiera konkreta case på frågan ”Var kan vi börja göra” på tre olika nivåer; enkel, betydande och utmanande.

Det blev många kloka diskussioner på hög nivå och med ett stort engagemang. Och alla var överens om att risken ligger i att vänta eller tveka, inte i att agera. Det gäller att gå med i matchen så snart som är möjligt. Under förmiddagen lyftes även att det finns mycket externa medel att ta till sin hjälp när det handlar om att utveckla och skapa innovation kring de här frågorna. Genom att göra det behöver företag inte stå med hela risken själva. Några exempel på case som lyftes och reflektioner som ägde rum:

Skövde Energi

Jenny Madsen och Amanda Lidström, Skövde Energi.

– Vi har pratat om cirkularitet en hel del i vår organisation, och även insett vikten av att frågan landar i ledningen. Vi har ett stort jobb framför oss men det finns också ett stort engagemang. Och vi har fina samarbeten med exempelvis Skövdebostäder och andra aktörer. Utmaningen är att få till en bestående förändring, säger Jennie Madsen, verksamhetsutvecklare, Skövde Energi.

En av Skövde Energis största uppgifter är att jobba med beteendeförändringar i samhället, caset bygger på att med ökad kunskap kommer fler att vilja bidra till och delta i aktiviteter för att öka graden av cirkularitet, både för medarbetare, kunder och leverantörer. Varje sparad kilowattimma, och varje återanvändning av det som annars hamnar i våra pannor, är en besparing för klimatet. En annan stor utmaning ligger i att identifiera värdekedjan för att få bättre grepp om möjligheter att cirkulera. Ytterligare ett case bygger på att ta hand om plast tidigare i avfallstrappan än vad som göras idag. Deras resonemang handlar mycket om awareness, insikter och att få intressenter att följa frågan med intresse.

Lundbergs Möbler

Victoria Korth, Lundbergs Möbler.

– Vi har fått en tankeställare kring att vi ibland ser på cirkularitet på olika sätt inom organisationen. Det har varit viktigt för oss att jobba med samsyn kring hur vi definierar en cirkulär produkt. Vi behöver få tydligare för oss vad är resan mot en cirkulär produkt och när är den faktiskt ”färdig”, säger Victoria Korth, miljö- och hållbarhetsansvarig, Lundbergs Möbler.

Lundbergs möbler jobbade med case som handlade om att förbättra befintliga produkter och arbeta med cirkulär design som utgångspunkt i produktutvecklingen. De resonerade även kring möjligheter med att jobba med uthyrning med möbler och att skapa cirkulär design utifrån restråvara.

Lundbergs möbler uppmärksammades av processledarna som ett gott exempel på en regional/lokal aktör som jobbar med cirkularitet genom att de återtar produkter för rekonditionering, undersöker och jämföra flöden samt löser utmaningar utifrån det resultatet.

RZ ABAK

Pehr Wikström och Therese Andersson, RZ Abak.

Vi har fått frågor av en av våra största kunder kring hur vi jobbar med cirkulär ekonomi, där vi faktiskt kunde ge en hel del svar kring hur vi som underleverantör jobbar med cirkularitet.  säger Pehr Wikström, VD, RZ Abak.

De case RZ jobbat med handlade bland annat om att jobba med transporttjänsterna och titta på samleveranser från flera leverantörer i samma geografiska område. Ett av deras case handlade också om vikten av att låta hållbarhetsredovisningen vara transparent och redan på offertstatide visa sitt beräknade Co2-avtryck. De kommer även att starta upp projektet ”Gröna Rör” under Q1 2023 i syfte att engagera, inspirera och utbilda personalen. Tanken är att sätta ihop en grupp som kommer att börja få driva frågorna i företaget, det kommer att få utbildning och verktyg att kunna ta arbetet vidare. I syfte att få ett starkare företag inför framtiden med de krav som kommer att komma från kunder och intressenter.

Hjo-Verktyg

Mikael Ronder, Hjo-Verktyg.

– Vi har landat i reflektioner kring att vi gör en hel del idag som vi skulle kunna koppla till cirkularitetstänket, och samtidigt har det varit svårt att se hur vi ska agera på det större cirkulära tänket, säger Mikael Ronder, VD, Hjo-Verktyg.

Hjo-Verktygs case handlade mycket om; ”Vad kan vi börja göra enklare?”. De jobbar sedan tidigare med konceptet ”Vi återbrukar era verktyg” som går ut på att ta tillbaka verktyg, dela upp det i dess komponenter, och återbruka det som går. De kommer att fortsätta med planerad och kontinuerlig kommunikation kring sitt hållbarhetsarbete långsiktigt och genom det bygga trovärdighet genom sina olika kanaler. Ett av deras case handlar även om möjligheter med att se över befintliga transportlösningar i syfte att klustra transporter och hitta mer miljövänliga alternativ. De har visionen att kunna definiera Co2-ekvivalent för ett helt verktyg.

Sundlings

Emma Sundling Bustad och Carin Carlsson, Sundlings.

– Vi har jobbat med hur vi får in det cirkulära tänket i företagets alla processer. Vi behöver preppa för påtryckningar, inser vikten av det, och har satt det på agendan. Det  kommer att komma krav framåt. Ju förr vi börjar jobba med de här frågorna desto bättre. Vi vill väldigt gärna vara med och testa och prova. Vi har många gånger större flexibilitet och lättare att prova nytt än de stora aktörerna och vi vill vara del i den utveckling som sker, ha ett ständigt samarbete och en ständig utveckling med innovationspartners av olika slag, säger Emma Sundling Bustad, VD, Sundlings.

En av de flitigast citerade deltagarna blev Carin Carlsson, kvalitets- och miljöansvarig på Sundlings AB som hjälpte kreativiteten framåt genom att ställa frågan; Vad kan vi göra ett varv till? Ett bra sätt att fundera kring hur även det som är bra och fungerande faktiskt kan utvecklas ytterligare ur ett cirkulärt tänk genom att fortsätta ställa sig denna fråga. ”Ett steg till” blev den röda tråden i Sundlings case. Och utifrån inspiration av Grahns Konfektyr kom de i ett av casen på idén att förlänga livscykeln för sitt produktavfall genom att skicka sitt matavfall till en bonde att mata grisar med, möjligheter undersöks redan nu.

– Det var en direkt effekt av att vara med i Kickstart Cirkulär Ekonomi och att utbyta erfarenheter med varandra här som gjorde att vi fick idén att ge grisarna vårt matavfall, berättar Emma.

Idéer kring lösningar med återvinningsbar konsumentförpackning lyftes också, och i relation till det även vikten av att få ut budskapet om att återvinna. Ytterligare resonemang handlade om att ta tillvara på sin överskottsvärme från tillverkningen föra att värma/kyla resterande produktionsanläggning. Värdet skulle vara att återanvända befintlig energi som annars skulle gått till spillo. Det handlar om att ha det här tänket med sig när i alla kommande stora förändringar i produktionslokalerna.

Jesper Lööw, Grahns Konfektyr.

Grahns Konfektyr

– Just nu pratar vi om det mest på ledningsnivå om cirkularitet, men vi behöver förankra det i hela verksamheten. Börja jobba in det i vår interna kommunikation och låta personalen bli delaktiga i högre grad. Vi behöver få med alla på företaget, samarbetspartners, vår byrå och våra kunder. Börja prata mer om cirkularitet, både internt och externt. Vi ska också börja mäta dessa frågor, för att kunna följa upp på ett bra sätt, säger Jesper Lööw, VD, Grahns Konfektyr.

Grahns case handlade om ”räddat godis”, alltså återbruk av godis för att förhindra spill. De tittade de även på case kring ”Cirkulära teknik” i form av återbruk och uppdatering av maskiner före nyinköp – kanske inte jättestora besparingar ”SEK” men stora värden i ”CER” (cirkular economy rate). De lade även fram visionen att ta rollen som Sveriges mest hållbara & cirkulära godisföretag och genom det öppna dörrar till helt nya marknader.

Vi tackar alla deltagande företag för en spännande resa och önskar lycka till på den cirkulära resan!
Här kan du läsa mer om Kickstart Cirkulär Ekonomi

Vill du också lära dig mer om cirkularitet och hållbar omställning?

Hör av dig till Kjell om du vill prata möjligheter gällande cirkularitet och hållbar omställning. Projektet Kickstart Cirkulär Ekonomi är slut men vi har fler möjligheter där företag kan ta steg inom dessa områden, ett exempel är Omställningslyftet som har ett brett erbjudande kopplat till hållbar omställning.

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

0500-50 25 16

Kjell Edqvist

Industriutvecklare tillverkning | Cirkularitet & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 16

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min