Kinnexs hållbarhetsresa och fokus framåt

Vi träffade Andreas Danielsson, VD för Kinnex Mekaniska AB för att prata om vad hållbar industriell utveckling betyder för dem. Kinnex tillverkar inte en egen produkt och jobbar därmed strategiskt med specialisering mot kundernas behov och kravbilder. De har under många år jobbat mot ett prioriterat nyckeltal i form av ett miljöindex och har en långsiktig strategi för hur de ska göra hållbarhetsarbetet till en ledstjärna i verksamheten.

Det har länge varit viktigt för Kinnex att kunna mäta sin miljöpåverkan, de har velat sätta fokus på sitt miljötänk.

— Vi satte 2015 upp ett nyckeltal baserat på vår förbrukning av el och i fjärrvärme, siffror vi ändå rapporterar till kommunen. Vi delade sedan det med vår omsättning och det gav oss ett indextal. Utifrån det har vi kunnat se att vår miljöpåverkan sjunkit från 2015 till idag trots att vi ökat vår omsättning rejält och byggt ut våra lokaler, berättar Andreas.

2017 byggdes fabrikslokalerna ut med femtio procent, i nybyggnationen beaktade de energieffektivitet på olika sätt, exempelvis i form av ledlampor. De flyttade även ut kompressorrummet för att kunna återanvända värmen i kompressorerna genom uppvärmning av lokalerna. Kinnex har även investerat närmare 60 miljoner i nya maskiner de senaste tre åren vilka drar mindre ström och är mer effektiva än de gamla maskinerna som nu fasas ut.

Andreas Danielsson, VD på Kinnex Mekaniska AB.

Vi fick tidigt signaler om att hållbarhetsarbetet blev allt viktigare för våra stora internationella kunder. Vi identifierade redan då att vi måste vara med i den här utvecklingen, hållbarhetsfrågan kommer bara att bli viktigare och viktigare, säger Andreas.

 

Prioriterat nyckeltal på miljöpåverkan har fått antalet aktiviteter att accelerera

Efter att de satt upp ett nyckeltal för miljöpåverkan och satt det som prioriterat måltal i verksamheten, har utvecklingen av hållbarhetsarbetet accelererat. En miljögrupp sattes samman inom verksamheten vilken har i uppgift att driva utvecklingsarbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

— När det gäller hållbarhetsmålen har vi försökt utgå ifrån vad vi kan påverka och var i kedjan vi befinner oss, vi ställde oss frågan – hur kan vi göra störst påverkan? Svaren hittade vi i vår energiförbrukning, hur vi hanterar kemikalier och bland våra förbrukningsvaror i form av plattor, skär och verktyg för bearbetning, berättar Andreas.

Miljögruppen har drivit frågan att säga upp befintligt elavtal och istället tecknat avtal via IDC som erbjuder grön el till delägarföretag. Utveckling har även skett när det gäller skärvätska, något som används mycket i verksamheten. De har gått över till en skärvätska baserad på vegetabiliska oljor, som inte bara är skonsammare för miljön utan även bättre för medarbetarna ur ett hälsoperspektiv. Något som uppskattas av både medarbetare och kunder.

— Den biologiska skärvätskan är något dyrare men vi gillar den. Beslutet påverkar vår miljöpåverkan väldigt mycket och har en positiv effekt på våra medarbetare, berättar Andreas.

Det är inte säkert att det som var rätt igår är rätt imorgon

Miljögruppen undersöker även vilka transporter Kinnex använder sig av och hur de lokala leverantörerna står sig ur ett hållbarhetsperspektiv. De har gått ett par steg ifrån tänket med ”Just-In-Time” och andra delar i det klassiska LEAN-perspektivet.

— Det blir ibland lite motsägelsefullt, ur ett LEAN-perspektiv ska du hålla nere din kapitalbindning och dina lager, men vi har gått ifrån det och ökar på våra lager och köper mer sällan för att bunta våra transporter. Exempelvis gick vi från fyra sändningar i veckan till två till en av våra kunder, och vi köper lager för två veckor istället för en. Det är emot skolboken men vi måste tänka annorlunda, när det kommer till hållbarhetsarbete är det inte säkert att det som var rätt igår är rätt imorgon, resonerar Andreas.

När Kinnex väljer leverantörer så behöver besluten följas. Har ett val gjorts att använda lokala leverantörer utifrån ett miljöperspektiv, så är inte kosten styrande, de frångår inte sin strategi. Istället ser de en vinst i att inte köpa något som transporteras långa sträckor.

”Walk the talk” brukar jag säga, alltså säger vi att vi ska handla lokalt ja då behöver vi också göra det i den mån vi kan, även om det innebär ökade kostnader, menar Andreas.

 

2017 byggde Kinnex ut fabrikslokalerna med 50%, i nybyggnationen beaktade de energieffektivitet på olika sätt.

Du får det du mäter – vi har alla ett ansvar

Kinnex upplever en ständigt ökande kravbild från kunder att de som leverantör förväntas jobba aktivt med hållbarhetsfrågor, det räcker inte längre att vara ISO-certifierade.

— Vi startade upp arbetet för flera år sedan så för oss känns det naturligt, vi kan inte bara prata utan vi måste agera och handla annorlunda. Det kommer att addera kostnader och då är det viktigt att hela synsättet ändras så inte kosten är det som styr i sista änden ändå, menar Andreas.

Du får det du mäter, menar han. Alltså så länge exempelvis inköpsavdelningen mäts på lageromsättningshastighet så är det också vad som kommer att levereras. Minskad miljöpåverkan eller annan hållbarhetsutveckling kommer aldrig att ske av sig själv. Det kräver ett strategiskt beslut och ett mod för att bryta gamla mönster.

Här har vi alla ett ansvar att göra vad vi kan för att förändra. Vi behöver bryta upp de gamla sanningarna och initiativet måste komma från ledning och sedan förankras i hela organisationen, resonerar Andreas.

 

Efterfrågan ökar även alltmer från medarbetares håll upplever Andreas. Frågorna är viktiga även utifrån perspektivet ”att vara en attraktiv arbetsgivare”. Kinnex jobbar fokuserat med att få miljötänket att landa in i sin värdegrund och göra det till en naturlig del av vår vardag, av ”Kinnexandan”.

Hållbara lösningar för kunder och verktyg

Som en effekt av den medvetenhet som byggts upp i verksamheten över tid, tar Kinnex även sitt hållbarhetsarbete vidare i arbete mot kunder. Ett exempel är en av deras större kunder som tidigare haft en lösning där lim använts, här jobbade Kinnex fram en rent mekanisk lösning som kunden accepterade trots ett högre pris.

— Vi ville utforska möjligheten att göra samma produkt men utan kemikalier och påverkan på medarbetare och miljö, det är stora värden även i det berättar Andreas.

Att hållbarhetsarbetet börjat ta plats i hela verksamheten syns även i hanteringen av interna verktyg där återbruk och cirkulära strategier börjar ta allt mer plats.

— Verktygen vi använder slits, och en effekt av de senaste årens hållbarhetsarbete har blivit att vi återbrukar våra egna verktyg innan vi slänger dem. Vi söker och hittar möjligheter och frågar oss hur kan vi göra det bättre, hur kan vi använda dem i ett steg till. Det innebär ibland mer arbete men vi använder verktygen under längre tid, vi minskar vårt eget svinn och utforskar mer cirkulära lösningar. Det hade aldrig hänt på samma sätt för ett par år sedan, menar Andreas.

Att medarbetarna har fått in tankar kring återbruk och cirkulärt tänkande i vardagen är en enorm möjlighet och något som Kinnexs ledning kommer att jobba vidare med.

Du får det du mäter menar Andreas, för Kinnex har minskning av miljöpåverkan varit det prioriterade nyckeltalet under 2019.

På gång: solcellspark, cirkulära möjligheter och värdegrundsarbete

Nästa steg för Kinnex är att se på möjligheter att sätta upp en solcellspark, de har ca 8000 kvadratmeter tak och mark att sätta paneler på och har en förstudie igång.

— Jag ser att den här typen av utvecklingsarbete och medvetenhet ökar mer och mer även inom företagen runt om i Skaraborg i stort, det är ju slutkunderna som driver affären och tillverkarna behöver anpassa sig, menar Andreas.

Framåt finns även ett stort behov av att utforska cirkulära möjligheter, gärna tillsammans med andra företag som är i samma situation. Det är något de kommer att titta vidare på tillsammans med IDC och det gäller även arbetet med att definiera och visualisera sin värdegrund. De har en fin ”Kinnexanda” i verksamheten som de är stolta och glada för, och kommer framåtriktat att jobba för att utveckla även den utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

— Vi har en värdegrund som vi behöver visualiseras i verksamheten. I det arbetet blir det viktigt att integrera hållbarhetsarbetet ännu mer i vår vardag och göra det vägledande för hela organisationen, menar Andreas.

Kinnex jobbar strategiskt med kontakter med gymnasieskolor och högskolor i närområdet för att säkra framtida kompetens.

Säkra framtida kompetens – och öka antalet kvinnor i verksamheten

I Kinnex strategi finns även uttalat att tid behöver avsättas för att jobba med skolor och arbetsförmedling för att säkra framtida rekryteringar. Ambitionen är att ha två praktikanter igång hela tiden och de är sedan prioriterade vid rekrytering. Kinnex försöker i hög grad vidareutbilda inom företaget och ge medarbetare möjlighet att vandra i företaget. Andreas berättar hur de har flera operatörer som utbildat sig till produktionstekniker bara den senaste tiden.

— Vi behöver mixa vår medarbetargrupp, få till en mångfald vad gäller kön och etnicitet. Då blir det en ökad dynamik och en ännu högre kreativitet i organisationen. Nummer ett för oss är att få in fler tjejer i verksamheten, vi behöver prata mer om vikten av det, säger Andreas.

 

Kommunikation av hållbarhetsarbetet

Det har varit viktigt för Kinnex att bryta ned de globala hållbarhetsmålen för att landa i vad som finns att göra just för dem. Det har jobbat mycket med att göra hållbarhetsarbetet nåbart och konkret för att få alla medarbetare med på resan. Och att våga ta beslut som kanske ger vinst först långsiktigt.

— Nästa steg blir att jobba med den externa hållbarhetskommunikationen. Visionen är att marknadsföra ”Den Gröna Fabriken”, berättar Andreas tillsammans med Henrik Oldin, marknadschef på Kinnex Mekaniska AB.

Ambitionen är att få utväxling av alla åtgärder och investeringar som gjorts även i fråga om konkurrensfördelar på marknaden. Ramverket kring Kinnex miljöarbete har skapats över de senaste åren och bygger på en långsiktig strategi och det är viktigt för verksamheten att kommunikation går inifrån och ut, de är övertygade om att det är en framtida framgångsfaktor. För Andreas är hållbarhetsarbetet en trovärdighetsfråga, att kunna visa vad som är gjort och inte bara vad som ska göras.

Andreas Danielsson, VD och Henrik Oldin, Marknadschef har en gemensam vision om att i framtiden kommunicera Kinnex som ”Den Gröna Fabriken”.


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min