IDC för industrin – vi jobbar brett inom en rad olika områden

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi jobbar för att stötta företag inom flera olika områden, och har viss fördjupning och fokus inom vissa områden. Vi bedriver utvecklingsarbete inom fyra områden, affärsmodellsinnovation, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning, för en hållbar framtida industri.


AFFÄRSMODELLSINNOVATION

Vi på IDC coachar företag att förstå sin affärsmodell och identifiera möjligheter. Nya affärsmodeller kan leda till nya strategier som ger handlingsplaner med aktiviteter och mätbarhet. Från detta kan beslut tas om nya sätt att göra affärer, som exempelvis tjänsteleverans eller funktionsleverans.

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som hittills har varit dominerande.

Sätt blicken på affärsmodellen i innovationsarbetet

Affärsmodellsinnovation bygger på att man sätter blicken på affärsmodellen i innovationsarbetet och inte på produkter eller processer. Arbete med hållbara affärsmodeller – kan vara att leverera en välskött gräsmatta istället för att sälja gräsklippare. Arbetet innebär att skapa sig ett nuläge över sin affär – hur man skapar värde för sin kund och hur du gör tillgängligt. Det innebär att identifiera sina partners, sin egen förmåga, sina kundkontakter, och allt för att kunna leverera sitt värdeerbjudande till kunder. Förändringen kan ske i olika riktningar som att gå från produkt till tjänst, att gå mot cirkulär ekonomi, att spara resurser mm.

Därför är det viktigt

Ekonomi är ofta drivkraften vid förändringar och omställningar till omvärldens och kunders krav. Förändringar kan också behöva ske av andra anledningar, som exempelvis lagstiftning. Att jobba med affärsmodellsinnovation ger en samsyn på vilket kundvärde företaget ger och hur företaget tjänar sina pengar. Det ger en riktning i ett företags förbättringsarbete. När vi på IDC jobbar med affärsmodellsinnovation med våra företag ger det en lista med konkreta aktiviteter kopplade till hållbarhetsaspekterna, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

 


PRODUKTUTVECKLING

På IDC kan vi hjälpa företag att se över sin produktutvecklingsprocess och komma med kreativ input kring allt från att få insikt i nya sätt att skapa värde, förstå sina användares behov, generera och utvärdera idéer, insikt och tillgång till innovativa material, produktionsanpassning eller hur man konstruerar miljömässigt mer hållbara produkter.

Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt. Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt.

Förstå användarens behov och ta hänsyn till hela livscykeln

Företag kan själv skapa nya originalprodukter, förbättringar av produkter, produktmodifieringar, tilläggstjänster och nya märken. Alla företag strävar efter att generera vinst genom att erbjuda någon form av värde till en kund. Värdet kan vara i form av en produkt eller en tjänst – eller en kombination. Produktutveckling och design handlar om att förstå användarens behov och utforma ett erbjudande som inte bara är uppskattat men också kan tillverkas på ett effektivt och lönsamt sätt. Man måste också tänka på produktens hela livscykel – vad ska hända med produkten och materialen i den när den inte kan användas längre? Hur kan den återanvändas eller återvinnas på ett effektivt sätt?

Därför är det viktigt

Utan en genomtänkt produkt kommer ingen att vilja betala för den, och om den inte är utformad för att kunna tillverkas effektivt så är möjligheterna att lösa problem i produktionen begränsade. Man skulle på så sätt kunna hävda att produktutveckling är en av de viktigaste aktiviteterna i ett företag.


PRODUKTIONSEFFEKTIVISERING

Vi arbetar med tillverkande företag där tillverkning är centralt. Vi har utarbetat ett arbetssätt under flera år som innebär att analysera och sedan förbättra verksamheten med avseende på resurseffektivitet. Där ingår bland annat en produktionseffektivitetsanalys vilken i regel följs av ett unikt åtgärdsprogram, anpassat efter företagets behov. I analysen behandlas ren produktionsdata, men även andra förutsättningar för effektivt arbete såsom ledningsarbete, information och engagemang. Baserat på analysen påbörjas sedan det företagsunika förbättringsarbetet, en utvecklingsresa som ser olika ut för alla företag.

Produktion är ett begrepp som i allmän mening oftast betecknar ett mätbart resultat av någon form av tillverkning.

Samma eller förbättrad leverans med lägre resursförbrukning

En effektivisering av en verksamhet innebär att man levererar tjänster i samma eller högre omfattning och med samma eller högre kvalitet, men med en lägre resursförbrukning.

Därför är det viktigt

Syftet med att utforska hur ett företag kan effektivisera sin produktion är utöver konkreta förbättringsaktiviteter i form av exempelvis LEAN-aktiviteter eller 5S-revisioner att öka kompetensen hos företagen så att de kan fortsätta sin effektivisering och utveckling på lång sikt.

 


STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vi coachar företag i att identifiera och kartlägga sina kompetensbehov. Utifrån de behov och den potential som kommer fram vägleder vi företagen och inspirerar dem till att jobba vidare på egen hand. Våra metoder syftar till att ge en ökad förståelse inom strategisk kompetensförsörjning. Med insatser såsom coachning, workshops och föreläsningar skapar vi både kunskap och medvetenhet hos företagen.

Strategisk kompetensförsörjning innebär att man säkerhetsställer verksamhetens kompetens och resurser för att långsiktigt kunna möta marknadens behov.

Ta ett helhetsgrepp om kompetensbehovet för framtida konkurrenskraft

Det handlar om att ta ett helhetsgrepp om nuvarande och framtida kompetensbehov. Kortfattat; att göra en strategisk plan för att ta hand om och utveckla befintlig personal samt attrahera den nya kompetens företaget behöver för att nå sina mål, utvecklas och vara konkurrenskraftigt i framtiden.

Därför är det viktigt

Det krävs innovation, anpassningsförmåga och flexibilitet hos både företag och medarbetare i den snabba förändringstakt som råder. Idag står många företag inför en unik utmaning: Inte mindre än fem generationer är aktiva på arbetsmarknaden samtidigt, och alla har olika förväntningar och behov. Därför är det viktigt att företag ställer sig frågan hur de attraherar, utvecklar, behåller och belönar kompetens.