Circular Scaling

Förstudien definierar hur genomförandeprojekt uppnår så stor samhällseffekt som möjlig genom att organisationer inom olika näringsgrenar, på ett strategiskt, gemensamt och holistiskt sätt tar sig an utmaningen att ställa om till resurseffektiv, cirkulär och koldioxidfri ekonomi.

Fokus i förstudien och kommande genomförandeprojekt är omställning till ett cirkulärt samhälle, i linje med prioriterade områden i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland samt den delregionala utvecklingsstrategin i Skaraborg.

Syftet är att förbereda för en systemövergripande omställning av den tillverkande industrin i Västra Götalandsregionen och bygger på samarbeten och nätverkande mellan företag kring cirkulära flöden där vi tar vara på energi och outnyttjade resurser som kan användas som råvara. Även underliggande fossil energi i insatsvara är en betydande del i omställningen.

Holistisk samverkan

Förstudien ligger i linje med näringslivets strategiska prioriteringar i att eftersträva en hållbar konkurrenskraft baserat på resurseffektiva, cirkulära och koldioxidsnåla lösningar. Denna typ av omställning kan inte hanteras enskilt inom organisatoriska eller branschspecifika gränser, utan kräver holistisk samverkan i vidare sammanhang än de insatser som hittills utförts inom området.

Komplett livscykelperspektiv

Det som traditionellt anses vara avfall eller restprodukter i en näring skulle mycket väl kunna vara en råvara, att använda direkt eller efter förädling, i en annan näring. Det ger ett komplett livscykelperspektiv, där produkter, råvaror och energi ingår i ett kretsloppstänkande och kan ha olika funktion eller användning över tid, med eller utan förädling mellan de olika stegen i livscykeln. Försörjningskedjor, värdekedjor och värdenätverk kommer behöva fokuseras med målsättningen att uppnå övergripande symbios.

Uppdaterade affärsmodeller

I samband med den systemövergripande omställningen i samhället kommer även företags affärsmodeller behöva uppdateras och utgå från cirkulära flöden. För att ställa om behöver hela värdekedjan ses över och hänsyn tas även till den underliggande fossilenergin som insatsvara. Nya lösningar kommer kräva att strategier uppdateras och att affärsmodeller förändras. Det kommer också innebära att nya nyckeltal och mål behöver användas i styrning av företagen. 

Delar av förstudiens resultat

Baserat på teorier om hur verksamhet kan skalas upp snabbt identifierades följande tillväxtfaktorer för en cirkulär omställning med fokus på ekonomi, miljö för ett hållbart näringsliv; marknad, distribution, skalbarhet, marginal & lönsamhet, nätverk, avfall blir råvara och innovation som bas för att skapa potential.

Förstudien visade ett antal exempel på accelererande utvecklingsområden för den cirkulära ekonomin som en konsekvens av miljö- och klimatrelaterade samhällsutvecklingen, i grunden baserat på lärdomar från omvärldsanalys inom studien Strategisk Insikt:

 • Energiåtervinning
 • Hydroponisk odling
 • Biofermentering
 • Avfall som råvara
 • Branschöverskridande symbioser och flöden
 • Cirkulära nätverk
 • Återbruk, Second life & Refurbished
 • Leasing istället för ägande
 • Anpassade produkter
 • Nya material
 • Digitalisering för spårbahet och nya tjänster
 • Närkopplade leverantörer
Nästa steg

Det strategiska övergripande perspektivet med fokus på kontaktskapande och nätverksfrämjande aktiviteter kommer vara en viktig del i kommande insatser. Genom att utgå från den tillverkande industrin – som är den värdemässigt största näringslivskategorin i Västra Götaland – och samverka med gröna och blå näringar finns en stor potential att identifiera och möjliggöra nya synergier. Tillverkande industri och Gröna näringar är Skaraborgs viktigaste resursbaser.

Förstudiens resultat kommer att mynna ut i flera projektansökningar med fokus på cirkularitet och cirkulär uppskalning. Kommande genomförandeprojekt riktar sig till den tillverkande industrin i flera delregioner.

Finansiärer

Skaraborgs Kommunalförbund

Vill du veta mer?

Hör av dig till Caroline eller Leif om du vill veta mer om Circular Scaling.

VD

0500-50 25 01

Leif Pehrsson

VD

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 01