Förstudie Kapa effekttoppar

Förstudien är ett resultat av att svensk tillgång på eleffekt successivt blivit sämre under de senaste åren. Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el. Men under årets kallaste timmar har vi ett underskott på eleffekt, det vill säga el vid en viss tidpunkt. Förstudiens målsättning är att kapa effekttopparna inom tillverkningsindustrin i Skaraborg.

Det europeiska, och således även det svenska, energisystemet är kraftigt påverkat till följd av en rad faktorer, men främst av en kraftigt minskad leverans av naturgas från Ryssland till Europa och till viss del även av kraftigt minskade importflöden på el från Ryssland till Baltikum och Finland. Till det försämrade omvärldsläget tillkommer ett ökat importbehov då kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 är tagen ur drift fram till mars 2023. Detta tillsammans med det osäkra omvärldsläget som medför försämrade importmöjligheter gör att bedömningen av risken för effektbrist i nuläget är reell. Källa: Svenska Kraftnät december 2022.

Minskad effektanvändning minskar även risk för manuell frånkoppling

Risken för manuell frånkoppling av elen minskar till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Denna förstudie syftar därmed till att utvärdera och undersöka förutsättningar för tillverkande företag att snabbt kunna bidra till att avlasta elnätet för att undvika akut nedsläckning. Förstudiens resultat kommer även att ligga till grund för ytterligare satsningar på att stödja företag i arbetet med effekt- och energioptimering.

Fyra utvalda företag deltar i förstudien

Möjligheter att kapa effekttopparna över tid utforskas med hjälp av medarbetare från IDC, energirådgivare från Skövde Energi, stöttning från Högskolan i Skövde tillsammans med deltagare från sex utvalda industriföretag i Skaraborg. Frågeställningar kring förutsättningar, insatser, nytta och lönsamhet samt påverkan på människa, maskin material och metod utgör stommen i förstudien. Målsättning är att kapa effekttoppar utifrån tre olika förutsättningar:

  1. Kapa effekttoppar 20% måndag kl 7-11
  2. Kapa effekttoppar >10% höglasttid
  3. Kapa effekttoppar >20% över tid
Så utforskas möjligheter till energireducering

De deltagande företagen och övriga deltagare i förstudien träffas under en workshop som syftar till att få fram underlag för kommande aktiviteter och projektinsatser. Under workshopen angrips frågan om effektoptimering utifrån följande perspektiv:

  • Stödprocesser – belysning, ventilation, tryckluft, pumpning, lokalvärme, komfortkyla, tappvarmvatten, interntransporter
  • Produktionsprocesser – maskiner, tvättar, ugnar, processutsug, tillverkningsmetoder, laddning.
  • Beteenden – medvetna/omedvetna handlingar, planeringsförluster, skift/förskjuten arbetstid, förebyggande underhåll, omställningar etc.
  • Övrig – laddplatser personalparkering, abonnerad effekt

De deltagande företagen har även möjlighet att få experter på platsbesök där företagets energisituation och status för energiarbetet utforskas. Energianvändningen analyseras och företaget får sedan olika åtgärder för fortsatt arbetet rekommenderade för sig. Förstudiedeltagarna agerar bollplank, visar på goda exempel och vägleder vidare. De kan även ge råd om tillgängliga stöd för konsultation och investeringar.

Kommande aktiviteter inom området

Genom workshops, dialog och resultat resulterar förstudien i konkreta resultat för energioptimering hos den tillverkande industrin i Skaraborg. Arbetet i förstudien kommer även att presenteras i seminarier under 2023 som går under namnet Tekniksnack. Där samverkar initiativtagare och deltagare i förstudien tillsammans med andra experter och aktörer i fråga om effektoptimering som Energikontoren i Väst, AI Sweden och klimatrådgivare.

Först ut är Energidagen den 29 mars på ASSAR Industrial Innovation Arena. 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Tobias om du vill veta mer om förstudien.

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14