Affärsmodellsinnovation för Cirkulära Möbelflöden steg II

Avslutat projekt

Projektet handlar om hur nya affärsmodeller kan bidra till hållbar utveckling inom offentliga möbler. Affärsmodellsinnovation för cirkulära möbelflöden är ett tillämpat utvecklingsprojekt inom den svenska offentliga möbelbranschen.

Det är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer från hela branschen, bland andra IDC West Sweden AB tillsammans med svenska forskningsinstitut, möbelproducenter, kommuner och finansiärer.

Projektets syfte och mål – cirkulära affärsmodellskoncept

Syfte med projektet är att utveckla och testa detaljerade cirkulära affärsmodellskoncept inom ett värdenätverk för offentliga möbler. Målet med det arbetet är en ökad konkurrenskraft för svensk möbelproduktion genom anpassningar mot möbelbeställarnas förändrade önskemål, behov och krav med en tydlig potential till en ökad grön tillväxt. Man når detta mål genom att utnyttja resurseffektiviseringspotentialen genom systematisk återanvändning.

IDC Skövde

Beskrivning av projektet – grön tillväxt inom möbelproduktion

Samverkansprojektet kommer att bidra till en konkurrenskraftigare svensk offentlig möbelproduktion, och på sikt bidra till en grön tillväxt genom att kartlägga de affärsmässiga och miljömässiga möjligheterna i affärsmodeller med kunderbjudanden som bygger på återanvändning, kostnadseffektiv uppgradering och renovering. Och även genom att utveckla innovativa koncept för produktanpassning, logistik och informationstjänster.

Traditionellt sett tillverkas och säljs offentliga möbler enligt en linjär affärsmodell där råvaror som trä, ull och metall produceras, transporteras och bearbetas till material och komponenter som sedan används för att producera möbler. Möblerna säljs därefter till en kund som själv hanterar och sköter möbeln till dess att den slängs och slutligen energi- eller materialåtervinns, eller i värsta fall hamnar på deponi.

Fokus på cirkulära flöden för en hållbar framtid

Med cirkulära möbelflöden menas produktions- och konsumtionssystem där möbler eller delar av möbler återanvänds och/eller repareras för att i olika skeden komma tillbaka in i systemet igen. Återvinning av material kan vara en sådan återföring, men tanken är att göra looparna i systemet så korta som möjligt för att bevara mesta möjliga av det värde som redan arbetats in i produkten, till exempel genom renovering eller återanvändning.

Det bygger på cirkulär ekonomi

En förhoppning är att dessa kortare loopar samtidigt ökar systemets miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhet. Det kan vara genom att vi behöver använda en mindre andel naturresurser, att den totala kostnaden för möbelhantering sänks eller att lokala arbetstillfällen skapas.

IDC Skövde

Återbruk kräver nya sätt att tänka

Det finns flera utmaningar längs vägen. Många möbler och material är i dag inte designade för att kunna renoveras eller återanvändas, och vissa är helt enkelt inte tillräckligt värdefulla för att motivera återbruk eller renovering. Transporter kan vara svårplanerade och kostsamma, speciellt med tanke på att använda möbler är mer skrymmande än nya omonterade. Detsamma gäller lagerhållning som också riskerar att bli en större del av kostnadsmassan, och som dessutom är en ny aktivitet för många företag.

Incitament för renovering

Återköp, returhantering, renovering och förändrade distributionskanaler kräver nya former av samarbeten mellan tillverkare, kunder och andra parter. Relationen mellan återförsäljare och tillverkare förändras och behovet ökar av att hitta incitament som belönar renovering framför nyförsäljning. Allt detta är något som både skapar utmaningar och möjligheter för gamla och nya aktörer i systemet.

Projektet drivs med hållbarhet i fokus och antar utmaningar som;
  • Hur minskas mängden möbler som kasseras?
  • Ökad konkurrens om naturresurser
  • Ökad konkurrens från lågkostnadsländer
  • Hur kombinera resurseffektiviseringar med lönsamhet?
  • Hur frånkoppla tillväxt från resursanvändning?
  • Hur ersätta ”fossilbaserade, icke förnybara eller miljöskadliga ämnen”?
  • Hur stärka svensk möbelproduktion
Planerat upplägg och genomförande

IDC West Sweden AB är projektkoordinator.
Projektet löper 2015 – 2017.
Upplägg sker i fyra steg är enligt metod ”Framework for Strategic Sustainability”:
A: Vision och målbild,
B: Detaljerad analys av nuläge,
C: Framtagning av lösningsförslag,
D: Utvärdering och prioritering.

Målgrupp och samverkanspartners

Affärsmodellsinnovation för Cirkulära Möbelflöden är ett samverkansprojekt mellan flera aktörer från hela branschen, bland andra IDC tillsammans med svenska forskningsinstitut, möbelproducenter, kommuner och finansiärer.


Finansiärer

Affärsmodellsinnovation för Cirkulära Möbelföden finansieras av VINNOVA.

Gå till projektet på vinnova.se


Artikel om Cirkulära Möbelflöden

Läs mer om Affärsmodellsinnovation för Cirkulära Möbelflöden i en artikel i tidningen Förvaltarforum.

Öppna artikeln


Artikel om Cirkulära Möbelflöden

Läs mer om Affärsmodellsinnovation för Cirkulära Möbelflöden i en artikel i tidningen Trä och Möbelforum.

Öppna artikeln


Film om Cirkulära Möbelflöden

Se en film om Cirkulära affärsmodeller för möbelindustrin.


Projektets nästa steg

Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden steg III kan du läsa mer om på www.cirkularitet.se.

Läs mer om projektets steg III

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lars om du vill ha mer information eller har andra frågor om projektet.

Industriell utvecklare

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriell utvecklare

Jag har varit en del av IDC sedan 2009 och är i grunden civilingenjör. Under åren har jag arbetat med industriell utveckling på olika företag och har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, affärsutveckling, marknadsarbete, produktutveckling, produktionsutveckling och produktion.

Jag har på senare år arbetat med cirkulär ekonomi och affärsmodellsinnovation och arbetar även på RISE i ett Vinnova-finansierat UDI-projekt; cirkulära möbelflöden. Jag gillar att jobba med förändring och utveckling och det erfarenhetsutbyte som skapas mellan företagen.

Det är det som är extra roligt med det här jobbet, att få vara med under företagens hela affärsutvecklingsresa och skapa förändring och förbättringar. Känslan av att få vara med och göra skillnad, den ger mycket energi tillbaka. Jag brinner verkligen för arbetet med tillverkande företag, att bidra till att vi har god konkurrenskraft.

IDC står för så mycket, men jag kan sammanfatta oss med orden ständig utveckling, företagsfokus och spridning av kunskaper och erfarenheter. Hur vi gör detta blir unikt för varje situation.

Jag tog med mig ett tennisracket till fotograferingen eftersom jag har spelat sedan jag var liten. Nu går mycket av fritid åt till mina barns olika intressen, bland annat handboll och löpning. Jag har även en golfbag men har inte spelat på länge, ambitionen finns och jag hoppas kunna ta upp det igen!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10